Curs intensiu Francès B1

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 90 hores (68 hores presencials i 22 hores de treball autònom).

 

Presentació: Els objectius d’aquest curs es basen en potenciar el desenvolupament de les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit a un nivell mitjà d’usuari de la llengua estrangera. Es tracta d’un curs d’orientació principalment pràctica basada en l’ús vehicular de la llengua en situacions comunicatives diverses dins un entorn interactiu i participatiu.
 

Destinataris: Aquests cursos van dirigits a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.  

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació es basa en una avaluació contínua i un examen final. Aquest examen, presencial i obligatori, representa el 60% de la nota del curs i cal aprovar-lo amb un 6. L’avaluació contínua, basada en les activitats formatives portades a terme durant el curs, representa un 40% de la nota final però només s’aplicarà en cas d’aprovar l’examen.  Per tal de superar el curs també és imprescindible l’assistència a un 80% de les classes, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes UManresa. 

 

Calendari: Del 3 al 25 de juliol de 2017.

 

Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores.

 

Preu: 395€.

 

Lloc: Servei d'Idiomes UManresa.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 24 d’abril al 23 de juny de 2017.

 

Certificació: L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVIC-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta. Aquest curs està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Matrícula online

 

Per matricular-te necessites un NIU (Número d'Identificació Universitària).

Inscripció amb NIU

Si ets estudiant d'UManresa i recordes
el teu NIU i contrasenya.

Inscripció sense NIU

Si no ets estudiant d'UManresa o no
recordes el teu NIU i contrasenya.