La FUB en xifres

TITULACIONS DE GRAU: 6
TITULACIÓ DE CFGS: 1
MÀSTERS I POSTGRAUS: 15
PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 84
CURSOS D'IDIOMES: 45
CURSOS DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 2

 

ESTUDIANTS DE GRAU: 1.432
ESTUDIANTS DE POSTGRAU I MÀSTERS: 260
ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 1.289
ALUMNES EN FORMACIÓ IN COMPANY: 479
ALUMNES DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 58
ESTUDIANTS D'IDIOMES: 714
ESTUDIANTS DE CFGS: 16

 

Dades del curs 2015-2016
 

Consulta la resta de dades més interessants:

Docència

DOCÈNCIA GRAU
545 places ofertes (1r curs)
6 ensenyaments
316 centres de pràctiques
___
DOCÈNCIA MÀSTER, POSTGRAU I FORMACIÓ CONTÍNUA
15 Màsters i Postgraus
84 Cursos de Formació Contínua

Alumnat

ALUMNAT GRAU
406 nous estudiants
___
ESTUDIANTS PER ÀMBITS DE CONEIXEMENT
1.137 Ciències de la Salut
295 Ciències Socials
1.432 total d’estudiants
357 titulats
96% Inserció laboral **
83,4% Inserció laboral (treball relacionat amb els estudis cursats) **
___
ALUMNAT DE MÀSTER, POSTGRAU, CFGS I FORMACIÓ CONTÍNUA
260 alumnat de Màsters i Postgraus
1.289 alumnat de Formació Contínua
479 alumnes en formació in company
714 estudiants d'idiomes
16 estudiants de CFGS
___
** Dades de l'estudi d'inserció laboral dels cursos 2013/2014

Recursos

RECURSOS HUMANS
392 personal acadèmic de grau
307 personal acadèmic de Màster, Postgrau i Formació contínua
12 professors de CFGS
15 professors del Servei d'Idiomes
58 personal d’administració i serveis
35 professionals a la Clínica Universitària
___
RECURSOS MATERIALS
10.400 m² superfície total construïda (m²)
1.200 m² biblioteca (m²)

Clínica Universitària

20.083 serveis realitzats
1.325 exploracions en escolars (Programa de detecció precoç de problemes de salut)