La FUB en xifres

TITULACIONS DE GRAU: 6
TITULACIÓ DE CFGS: 1
MÀSTERS UNIVERSITARIS: 1
MÀSTERS I POSTGRAUS: 24
MBA: 1
PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 88
CURSOS D'IDIOMES: 68
CURSOS DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 11

 

ESTUDIANTS DE GRAU: 1.608
ESTUDIANTS DE MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS: 343
ESTUDIANTS DE MÀSTER UNIVERSITARI: 15
ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 1.458
ALUMNES EN FORMACIÓ IN COMPANY: 504
ALUMNES DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 95
ESTUDIANTS D'IDIOMES: 698
ESTUDIANTS DE CFGS: 55

 

Dades del curs 2017-2018
 

Docència

DOCÈNCIA GRAU
6 ensenyaments
316 centres de pràctiques
___
DOCÈNCIA MÀSTER, POSTGRAU I FORMACIÓ CONTÍNUA
24 Màsters i Postgraus
88 Cursos de Formació Contínua

Alumnat

ESTUDIANTS PER ÀMBITS DE CONEIXEMENT
1.394 Ciències de la Salut
214 Ciències Socials
1.608 total d’estudiants
328 titulats
96% Inserció laboral **
83,4% Inserció laboral (treball relacionat amb els estudis cursats) **
___
ALUMNAT DE MÀSTER, POSTGRAU, CFGS I FORMACIÓ CONTÍNUA
343 alumnat de Màsters i Postgraus propis
1.458 alumnat de Formació Contínua
504 alumnes en formació in company
698 estudiants d'idiomes
55 estudiants de CFGS
___
** Dades de l'estudi d'inserció laboral dels cursos 2013/2014

Recursos

RECURSOS HUMANS
310 personal acadèmic de grau
428 personal acadèmic de Màster, Postgrau i Formació contínua
18 professors de CFGS
24 professors del Servei d'Idiomes
72 personal d’administració i serveis
32 professionals a la Clínica Universitària
___
RECURSOS MATERIALS
10.400 m² superfície total construïda (m²)
1.200 m² biblioteca (m²)

Clínica Universitària

20.708 serveis realitzats
1.387 exploracions en escolars (Programa de detecció precoç de problemes de salut)

Consulta els informes de seguiment i els indicadors dels graus a la Unitat de Qualitat [>]