Pla estudis CFGS Educació Infantil

Tècnic superior en Educació Infantil

El Cicle Formatiu d’Educació Infantil té una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics. 

Mòduls professionals(MP) – 1r curs

MP1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social – 99 h
MP2 Didàctica de l’educació infantil – 165 h
MP3 Autonomia personal i salut infantil – 132 h
MP4 El joc infantil i la seva metodologia – 165 h
MP6 Desenvolupament cognitiu i motriu – 132 h
MP7 Desenvolupament socioafectiu – 99 h
MP10  Formació i orientació laboral – 66 h
MP13 Formació en centres de treball *

Mòduls professionals (MP) - 2n curs

MP5 Expressió i comunicació – 198 h
MP08 Habilitats socials – 132 h
MP09 Primers auxilis – 66 h
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora – 66 h
MP12 Projecte d'atenció a la infantesa – 231 h
MP13  Formació en centres de treball* – 449 h

 

*El mòdul professional de formació en centres de treball té una durada de 449 h. S’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb el món educatiu com a treballador/a, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.

 


*El mòdul professional de formació en centres de treball té una durada de 449 h. S’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb el món educatiu com a treballador/a, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.

 

Pels alumnes que realitzen l’estada a l’empresa en la modalitat de formació en alternança dual, la durada ordinària és de 1.000 hores, mentre que pels que no segueixen aquesta modalitat, l’estada a l’empresa a través de la formació en centres de treball és de 449 hores.

 

El seguiment i l’avaluació de la formació en alternança dual, estableix la qualificació dels mòduls professionals de Formació en Centres de Treball i Projecte d’atenció a la infantesa, corresponents a 680 hores del currículum i al 34% de la durada horària del cicle formatiu.

 

Documents

REAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims.