Pla estudis CFGS Educació Infantil

Tècnic superior en Educació Infantil

El Cicle Formatiu d’Educació Infantil té una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics. 

CFGS Educació Infantil - 1r curs

Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social – 60 h
Didàctica de l’educació infantil – 231 h
Autonomia personal i salut infantil – 80 h
El joc infantil i la seva metodologia -  132 h
Desenvolupament cognitiu i motriu – 110 h
Desenvolupament socioafectiu – 90 h
Habilitats socials– 60 h
Primers auxilis – 66 h
FOL – Riscos laborals – 33 h 
Formació en centres de treball *

CFGS Educació infantil – 2n curs

Expressió i comunicació – 180 h
Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social – 60 h
Autonomia personal i salut infantil – 40 h
El joc infantil i la seva metodologia – 66 h
Habilitats socials– 60 h
Desenvolupament cognitiu i motriu – 55 h
Empresa i iniciativa emprenedora – 66 h
Projecte d’atenció a la infantesa – 99 h
Ciència i experimentació – 63 h
FOL – Incorporació al treball  - 66 h
Formació en centres de treball * - opció dual

 

*El mòdul professional de formació en centres de treball té una durada de 383 h. S’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb el món educatiu com a treballador/a, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.


Total hores 1r curs 2n curs
Lectives 862 755
Setmanals 26 29
FCT* 100 283

 

El cicle s’ofereix en modalitat dual, de manera, que a partir del segon curs, l’alumne/a redueix una part de l’horari lectiu al centre docent, per tal d’incorporar-se en un centre de treball.

 

Total hores 2n curs Al centre docent Al centre de treball
Amb dual al centre 755 283
Amb dual a l'empresa 481 837