Portal de transparència

 

El Portal de Transparència de la Fundació Universitària del Bages (FUBages) publica la informació prevista a la normativa sobre transparència, accés a la informació i bon govern.

 

S'actualitza periòdicament a mesura que les dades i documents estan disponibles.

Data de la darrera actualització: 18 de març de 2019

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Missió i activitats de la FUBages d'acord amb els estatuts

D’acord amb l’article 4 dels Estatuts, l’activitat de la Fundació Universitària del Bages es dirigirà principalment a la consecució de les finalitats que segueixen:
a) Fomentar l'ensenyament universitari i la cultura a les comarques de Ia Catalunya interior.
b) Promoure permanentment la creativitat i la innovació així com la humanització de les tecnologies i la seva promoció com a mitjà al servei de les persones per a millora de la societat.
c) Assumir la titularitat de centres d’ensenyament universitari de qualsevol tipus, tant humanístics com científics i tècnics, incloses clíniques universitàries.
d) Impulsar la coordinació i cooperació amb tots els centres d’ensenyament universitari.
e) Promoure cursos o seminaris de formació destinats al món juvenil i al personal d’empreses i organismes, tant per a l’adquisició de nous coneixements com per a la reconversió o adaptació dels antics.
f) Portar a terme tasques de formació permanent i de reciclatge de postgraduats
g) Fomentar la recerca científica mitjançant els recursos que tingui al seu abast.
h) Editar publicacions amb finalitats pedagògiques i culturals.
i) Impulsar l’elaboració d’estudis sobre les necessitats i possibilitats d’ensenyament universitari tant presents com futures per a una planificació adequada al desenvolupament econòmic de les comarques de la Catalunya interior, portant a terme eventualment els esmentats estudis o el seu seguiment
j) Proposar, gestionar o realitzar qualsevol altra acció que contribueixi o pugui contribuir a fomentar les finalitats de la Fundació.

Normativa aplicable

Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i resta de normativa vigent en matèria de Fundacions.

Inscripció al Registre de Fundacions

La Fundació està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 286.

Inscripció al registre de grups d'interès de Catalunya

La Fundació Universitària del Bages està inscrita al Registre de grups d'interès de Catalunya amb el número 724.


ÒRGANS DE GOVERN

​PATRONAT

Alcalde de Manresa (President)​. Valentí Junyent Torras
Regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa (Vicepresident 1r). Antoni Massegú Calveras
Alcaldessa de Vic (Vicepresidenta 2a). Anna Erra Solà 
Designat per la UOC. Mònica de Llorens Vall-llosera 
Designat per la UAB. Carlos Sánchez Lancis 
President del Consell Comarcal del Bages. Agustí Comas Guitó 
Representant del Grup Municipal CDC. Neus Comellas Verdaguer 
Representant del Grup Municipal ERC. Mireia Estefanell Medina 
Representant del Grup Municipal CUP. Jordi Garcés Casas 
Representant del Grup Municipal PSC. Mercè Cardona Junyent 
Representant del Grup Municipal C's. Andrés Rojo Hernández 
Representant del Grup Municipal DM. José Antonio Sierra Grande 
Directora de l'EPSEM. Rosa Argelaguet Isanta 
Representant de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. Sílvia Gratacòs Gonzàlez
Representant Sindicat - Centrals majoritàries. Albert Llargués Lleonart 
Representant Sindicat - Centrals majoritàries. Maria Mercè Gómez Ceba 
Designat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Josep Arimany Manso 
Designat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Oriol Guixà Arderiu 
Escollit pel Patronat a proposta del President. Miquel Blanch Ferrarons 
Escollit pel Patronat a proposta del President. Pere Fons Vilardell 
Escollit pel Patronat a proposta del President. Antoni Armengol Puig 
Secretari (no patró). David Sanclimens Solervicens
 

 

COMITÈ EXECUTIU

President (Vicepresident 1r del Patronat). Antoni Massegú Calveras
Vocal. Josep Arimany Manso 
Vocal. Manel Sabés Xamaní 
Vocal. Mònica de Llorens Vall-llosera 
Secretari. David Sanclimens Solervicens


ÒRGANS DE GESTIÓ

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Director general. Valentí Martínez Espinosa 
Adjunta a Direcció general. Imma Ubiergo Perramon 
Vicerectora del Campus Manresa (UVic-UCC). Sílvia Mas Sañé 
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut. Carlota Riera Claret 
​Directora de la Clínica Universitària.Teresa Solé Torra 
Director de Nous projectes. Òscar Dalmau Ibáñez 
Secretària de Direcció General. Mireia Tebar Peralba 
Responsable de Gestió de Persones. Betlem Muñoz Gómez-Quintero
Directora del campus Manresa del Centre Internacional de Formació Contínua. Coco Vilaseca-Whitehead 
Coordinador del Pla estratègic FUB-UManresa 2016-2020. Jordi Conca Matias 
Responsable de Comunicació i Màrqueting. Àngels Fusté Gamisans 

 

>> ORGANIGRAMA DE GESTIÓ <<

 

 

ESTRUCTURA DEL GRUP D'ENTITATS

La Fundació Universitària del Bages no forma grup amb cap altra entitat. Això no obstant, és fundadora, juntament amb la Fundació Universitària Balmes, de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat de Catalunya.


GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL


GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes subscrits amb les administracions públiques

Relació de contractes

Relació de convenis vigents

Relació de convenis vigents

Ajuts i subvencions

Relació d'ajuts i subvencions [>]

Contacta amb nosaltres per a més informació