preinscripció i matrícula

preinscripció

 

Per fer la preinscripció a un dels Cicles Formatius de Grau Superior cal que:

 

- Et descarreguis la sol·licitud de preinscripció [>]

 

- Una vegada complimentada i signada en la pots fer arribar per correu electrònic a campusprofessional@umanresa.cat o bé presencialment al Campus Professional UManresa (Av. Bases de Manresa, 1.  08242 Manresa. Edifici FUB2 ) juntament amb una fotocòpia del DNI i el Currículum Vitae.

 

 

matrícula

 

Per realitzar la matrícula, et caldrà presentar la documentació següent:

 

- La sol·licitud de preinscripció

- 1 fotografia de mida carnet

- Una fotocòpia del DNI

- Una fotocòpia de la targeta sanitària

- L'original o còpia compulsada del document que acredita els requisits d'accés al CFGS

- L'ordre de domiciliació de càrrec directe

 

Si ets menor d'edat, també hauràs de presentar:

 

- L'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

- L'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

 

Els tràmits es poden fer:

 

- Personalment, venint a les nostres instal·lacions, de l'avinguda Bases de Manresa, 1 de Manresa (edifici FUB2)

- Per telèfon, al 93-875-73-88 (la documentació s'ha de fer arribar per correu-e, a campusprofessional@umanresa.cat)