Premi Iniciatives de desenvolupament empresarial

El premi Iniciatives de desenvolupament empresarial i Foment a l'emprenedoria, promogut per l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori (Gest!), convoca la seva segona edició. El guardó consisteix en l'entrega de 5.000 euros per part de Caixabank al projecte empresarial guanyador. A més, les entitats organitzadores, Gest!, CEDEM, UManresa-FUB i l'EPSEM, es comprometen a assessorar i/o acompanyar els projectes que es considerin viables, per tal de fomentar l’esperit emprenedor i generar nous llocs de treball.

 

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 30 de novembre de 2017 i es poden presenten tot tipus de projectes, tant de nova creació com en funcionament. La documentació cal lliurar-la a qualsevol oficina de Caixabank de la comarca del Bages.

premi iniciatives desenvolupament empresarial
Dotació del premi

Premi de 5.000 euros i finançament del projecte.

Accés a finançament

Per a tots els projectes que compleixin les condicions determinades a les bases del premi.

Acompanyament

Assessorament gratuït per part de CEDEM, Gest!, UManresa-FUB i EPSEM en els projectes viables.

Bases del premi

ENTITATS COL.LABORADORES

Les entitats signants del present conveni són: CAIXABANK, AJUNTAMENT DE MANRESA (Cedem) , l’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS SÈNIORS AL SERVEI DEL TERRITORI-GEST!, la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES i l’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE MANRESA.

___

DOTACIÓ
El premi consistirà en l’entrega al projecte empresarial guanyador, de la quantitat de CINC MIL EUROS (5.000,00) que seran aportats per l’entitat CAIXABANK (OBRA SOCIAL LA CAIXA). El /s projecte/s guanyador/s serà/n el/s que obtingui/n la puntuació més elevada; en cas d’empat o altra casuística, el jurat determinarà la manera d’actuar.

___
BENEFICIS ADDICIONALS
Tots els projectes presentats que obtinguin una puntuació final mínima de 60 punts, CAIXABANK es compromet a estudiar la possibilitat del seu finançament, amb el màxim import possible segons les necessitats manifestades en el projecte.

Per a obtenir aquest finançament, els projectes també hauran d’assolir un mínim del 50% de la puntuació màxima de cadascun dels conceptes avaluables.

Els conceptes a avaluar i la seva puntuació, es determinen més endavant.

___
PROJECTES SUSCEPTIBLES DE SER PRESENTATS

Es podran presentar tot tipus de projectes; tant de nova creació com en funcionament. La titularitat dels mateixos podrà ser tant de persones físiques com de qualsevol tipus de persones jurídiques.

___
AVALUACIÓ

Els projectes presentats seran avaluats per un tribunal format per les entitats participants : CAIXABANK – GEST! – CEDEM – FUB – EPSEM.

L’avaluació es farà analitzant i puntuant els conceptes desenvolupats i consensuats per les entitats organitzadores, havent d’arribar a una puntuació mínima estipulada per a ser acreditat com a projecte finançable.

___

CONCEPTES A AVALUAR

- Titularitat-antecedents: puntuació màxima: 30 punts

- Finalitat/viabilitat/credibilitat: Puntuació màxima: 30 punts

- Capacitat de generació de recursos: puntuació màxima: 40 punts

La puntuació final obtinguda per a cada projecte, serà la mitjana de les puntuacions presentades per a les cinc entitats avaluadores.

___

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER PART DELS PROJECTES PARTICIPANTS

La documentació base que els projectes hauran de presentar, sense descartar que es pugui demanar altra documentació i/o informació que es consideri necessària, serà la següent:

- Pla empresa/pla inversió/ necessitats de finançament
- Balanç i compte explotació real/provisional dels exercicis que es considerin adients
- Document signat autoritzant consulta per: CIRBE/RAI/ASNEF
- Document autoritzant a les entitats avaluadores a la consulta de la documentació aportada.
- Altra documentació que CAIXABANK consideri necessària.

___
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Les documentacions que es presentin, ho hauran de fer a través de qualsevol oficina de CAIXABANK, radicada al Bages.

CAIXABANK es compromet a facilitar tota la documentació aportada per a cada projecte a GEST! , al CEDEM, a la FUB i a l’EPSEM pel seu anàlisi i avaluació.
___

ALTRES BENEFICIS

Gest!, Cedem, la FUB i l’EPSEM es comprometen a assessorar i/o acompanyar els projectes que es considerin viables, per tal de fomentar l’esperit emprenedor i generar nous llocs de treball.

L’Ajuntament de Manresa realitzarà aquest assessorament a través de personal propi i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 422.1.143.00 i 422.1.160.00 del pressupost municipal vigent.

Iniciatives desenvolupament empresarial

Gest

Cedem

UManresa

EPSEM

per a més informació

Marc Bernadich
Oficina d'Atenció a l'Emprenedor
mbernadich@umanresa.cat