Cicle Formatiu de Grau Superior

L'accés als nostres estudis universitaris és possible si us trobeu en possessió d'un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), del títol de Tècnic superior en Formació Professional, Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, Tècnic esportiu superior o bé Titulacions equivalents a les anteriors.

 

Els alumnes que tinguin alguna de les titulacions relacionades en aquest apartat, podran accedir a estudis universitaris de Grau sense fer cap prova d'accés, excepte els d'Educació infantil que hauran de realizar la Prova d'aptitut personal PAP [>]

 

NOTA D'ADMISSIÓ ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS
De manera opcional, podran millorar la seva nota d'admissió mitjançant la fase específica de les PAU. El contingut de la prova serà el que s'hagi establert per a les matèries de modalitat de 2n de batxillerat i l'examen serà el mateix que pels estudiants de batxillerat.La nota d'admissió a la universitat serà la mitjana de l'expedient del cicle formatiu més la nota obtinguda en la fase específica. Serà d'un mínim de 5 a un màxim de 14.

 

Es calcula amb la fórmula:

 

Nota d’admissió = NMC + (a * M1) + (b * M2)

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu.
M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica.
a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 - 0,2)

 

Per tant, l'estudiant obté una nota d'admissió diferent per cada títol de Grau i Universitat on sol·liciti ser admès.

 

Taula de ponderacions [>]

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS ENTRE ELS CFGS I ELS ESTUDIS DE LA FUB
Els Departaments d’Ensenyament i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i privades del nostre país van signar un acord marc de col•laboració per al reconeixement, de les correspondències entre determinats cicles formatius de grau superior de formació professional específica i alguns estudis de primer cicle.

 

La finalitat de l’experiència és posar a disposició de l’alumnat de cicles formatius de grau superior de formació professional un mecanisme que potenciï un itinerari de formació a seguir, amb continuïtat cap als estudis universitaris de primer cicle, a través del reconeixement de la correspondència entre ambdós estudis.

 

El procés s'aplicarà a partir del curs acadèmic següent a l'aprovació de les correspondències entre titulacions i per aquells titulats de cicles formatius de grau superior que ja han accedit anteriorment a la Universitat per a cursar els estudis concretats, i que voluntàriament es vulguin acollir.

 

Els alumnes de fora de Catalunya que hagin cursat un dels cicles formatius subjecte a reconeixement i es vulguin acollir a aquesta mesura, hauran de presentar una certificació del contingut del pla d'estudis a la Direcció General de Formació Professional del Departament d'ensenyament, qui farà arribar a la universitat, un dictamen sobre l'afinitat de continguts que li permetrà entrar en aquest procés.

 

Els crèdits objecte de reconeixement tindran el tractament de crèdit reconegut a l'expedient de l'alumne. Aquests crèdits no computaran a efectes de baremació de l'expedient. A efectes de càlcul per a la superació del pla d'estudis, les assignatures computaran d'acord amb la seva tipologia (formació bàsica, obligatòries i optatives). No computaran a efectes de superació de la Normativa de permanència de la Universitat.

 

Taula dels crèdits i titulacions que tenen dret a reconeixement [>]