Curs anglès nivell 1 (vespre)

Matrícula online

 

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 150 hores (70% presencials i 30% de treball autònom).

 

Presentació: El curs Anglès 1 o inicial és equivalent al nivell A1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. En aquest curs, l'alumne treballarà, a través d'una metodologia interactiva i comunicativa, les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure), a més del coneixement de la gramàtica i el vocabulari d'acord amb aquest nivell.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: Els estudiants poden escollir entre dos itineraris: avaluació contínua o examen final, tal com defineix la normativa d’avaluació del centre.
En el cas d’avaluació contínua és imprescindible que l’alumne hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions de la classe i hi hagi realitzat les activitats d’avaluació establertes per a cada un dels nivells.

 

Horari: Dilluns i dimecres de 19.00 a 20.30 hores.

 

Calendari: Del 2 d’octubre de 2019 al 27 de maig de 2020.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages - UManresa

 

Preu: Preu curs 540€
          Alumnes Grau FUB 459€
          Exalumnes Grau FUB 486€
          Institucions vinculades a la FUB 486€
          
En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 8 al 31 de juliol i del 3 al 23 de setembre de 2019.

 

Certificació: L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.