Articulate: English pronunciation

Matrícula online

 

Modalitat: Online (videoconferència i aula virtual)

 

Durada: 10 hores

 

Presentació: Els objectius d’aquest curs es centren en ajudar els alumnes a millorar la pronunciació i l’entonació de la llengua anglesa i practicar els diversos sons necessaris per facilitar i millorar la comunicació en situacions reals i contextos internacionals.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d’anglès [>]

 

Sistema d'avaluació: Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Horari: Dimecres de 18.00 a 19.00 hores

 

Calendari: Del 14 d’octubre de 2020 al 16 de desembre de 2020.

 

Preu: 89€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 20 al 31 de juliol i de l'1 al 25 de setembre de 2020.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.