Learning through lyrics: English through songs

Matrícula online

 

Modalitat: Online (vídeo conferència i aula virtual)

 

Durada: 10 hores

 

Presentació: Aquest curs busca oferir als alumnes una manera més informal i divertida de consolidar i ampliar els coneixements previs de la llengua anglesa mitjançant l’anàlisi de lletres de cançons en anglès. L’alumne adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, a banda dels aspectes gramaticals i de vocabulari.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d’anglès [>]

 

Sistema d'avaluació: Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Horari: Dijous de 18.00 a 19.00 hores

 

Calendari: Del 14 de gener de 2021 al 18 de març de 2021.

 

Preu: 89€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 20 al 31 de juliol i de l'1 de setembre al 22 de desembre de 2020.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.