Rus A2.2

Matrícula online

 

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 60 hores.

 

Presentació: L’objectiu general d’aquest curs consisteix en repàs i perfeccionament del coneixement gramatical, escrit i oral amb un enfocament comunicatiu adquirit en els cursos anteriors. L’alumne tindrà un domini general de l’idioma, podrà comunicar-se amb certa seguretat tant en assumptes habituals com poc habituals relacionats amb els seus interessos personals i la seva capacitat. També serà capaç de demostrar un alt grau de correcció gramatical, gairebé sense cometre errors basics, fent servir les estructures i el vocabulari propis del nivell; comprendre textos d’una certa complexitat propis del seu nivell. Ampliarà el grau de coneixement d’aspectes socials i culturals que afavoreixen la integració de l’estudiant en el seu àmbit d’aprenentatge de rus.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs es imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes). Els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria, han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

 

Horari: Dimarts, de 19.00 a 21.00

 

Calendari: Del 20 d'octubre de 2020 al 15 de juny de 2021.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 350€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 15 al 31 de juliol i de l'1 al 25 de setembre de 2020.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.