Curs rus A2.1

Matrícula online

 

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 60 hores.

 

Presentació: L’objectiu general d’aquest curs consisteix en repàs i perfeccionament del coneixement gramatical, escrit i oral amb un enfocament comunicatiu adquirit en els cursos anteriors. Per tal de poder cursar aquest nivell s’ha d’haver superat el nivell de Rus A2.2.
L’alumne tindrà un domini general de l’idioma, podrà comunicar-se amb certa seguretat tant en assumptes habituals com poc habituals relacionats amb els seus interessos personals i la seva capacitat. També serà capaç de demostrar un alt grau de correcció gramatical, gairebé sense cometre errors basics, fent servir les estructures i el vocabulari propis del nivell; comprendre textos d’una certa complexitat propis del seu nivell. Ampliarà el grau de coneixement d’aspectes socials i culturals que afavoreixen la integració de l’estudiant en el seu àmbit d’aprenentatge de rus.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs es imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes). Els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria, han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

 

Horari: Dimarts, de 19.00 a 21.00

 

Calendari: Del 8 d’octubre de 2019 al 26 de maig de 2020.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 350€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 8 al 31 de juliol i del 3 al 23 de setembre de 2019.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.