Rus B1.3

Matrícula online

 

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 60 hores.

 

Presentació: En aquest curs es consoliden i amplien els coneixements previs de llengua russa i promouen l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general en situacions pròpies de la vida quotidiana, formals i informals. L’alumne adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, a banda dels aspectes gramaticals i de vocabulari, corresponents a un nivell d’usuari de la llengua mitjà.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs es imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes). Els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria, han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

 

Horari: Dimecres, de 19.00 a 21.00 hores.

 

Calendari: Del 5 d'octubre de 2021 al 31 de maig de 2022.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 350€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 15 al 31 de juliol i de l'1 al 25 de setembre de 2021.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.

 

Curs bonificable:  Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.