Enllaços d'interès

Agències de qualitat

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) [>]
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) [>]
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) [>]

Institucions i organismes europeus

Direcció General d'Educació i Cultura (Unió europea) [>]
Consell d'Europa: Educació Superior [>]
European University Association (EUA) [>]
Bologna Process. The official website 2007-2010 [>]

Institucions autonòmiques i estatals

Generalitat de Catalunya. Guia per orientar-se pel mapa de l'espai europeu d'educació superior [>]
Ministerio de Educación. Espacio Europeo de Educación Superior [>]
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) [>]

Les declaracions i comunicats sobre el procés de Bolonya

Declaració de la Sorbona (1998) [>]
Declaració de Bolonya (1999) [>]
Comunicat de Praga (2001) [>]
Comunicat de Berlín (2003) [>]
Comunicat de Bergen (2005) [>]
Declaració de Lisboa (2007) [>]
Comunicat de Londres (2007) [>]
Comunicat de Leuven / Louvain-la Neuve (2009) [>]
Declaració de Budapest-Viena (2010) [>]

Marc legal a Espanya

Establiment del sistema de crèdits ECTS i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial. Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre [>]
Establiment del Suplement al Títol. Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost [>]
Establiment de l'estructura dels ensenyaments universitaris. Reial Decret 55/2005, de 21 de gener, modificat pel Reial Decret 1509/2005, de 16 de desembre. [>]
Regulació dels estudis universitaris oficials de postgrau. Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, modificat pel Reial Decret 1509/2005, de 16 de desembre, i pel Reial Decret 189/2007, de 9 de febrer [>]

Documents i adreces d'interès

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA 2005 [>]
Framework of Qualifications for the European Higher Education Area, 2005 [>]
Europe's New Higher Education Landscape. European University Association (EUA), novembre del 2006 [>]
Bologna for pedestrians. Web del Consell d'Europa [>]
Glossari dels principals termes de l'EEES [>]
Projecte Tuning Educational Structures in Europe [>]