estudis universitaris parcials

Si heu iniciat estudis universitaris oficials espanyols o bé estudis universitaris en algun estat membre de la Unió Europea (o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit Acords Internacionals aplicables a l’accés a la Universitat, d’acord amb el que s’estableix a l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació de l’article 20 del Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre) podeu sol·licitar l’accés a la universitat per la via de canvi d’estudis [>]

 

Per a més informació consulteu amb el Departament de Gestió Acadèmica.

 

Per la resta de països no esmentats al paràgraf anterior, podeu sol·licitar l’accés per convalidació d'estudis estrangers [>]