Eva
Sargatal
Danés

Tècnica Superior en Educació infantil des del 1996.

Mestra d’Educació infantil, des de 1999.

Assessora i formadora de mestres, des de 2017.

Eva Sargatal Danés