Juan Ignacio
Barrachina
Montes

Categoria professorat: Associat.

Titulacions oficials:
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (UB,1990).

Docència: Gestió, qualitat i lideratge en els serveis d’infermeria.