Treball Final de Grau

El treball Final de Grau (TFG) de Podologia és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS que es realitza durant el primer semestre del quart curs. Per formalitzar la seva matrícula, l'estudiant s'ha d'haver matriculat de totes les assignatures requerides per obtenir el grau o bé tenir aprovats 210 crèdits ECTS (totes les assignatures de primer i segon curs), i queda exclosa la matrícula dels crèdits RAC.

 

L'objectiu general de l'TFG és oferir oportunitats d'aprenentatge a l'estudiant a partir d'una pregunta de recerca en l'àmbit de la podologia.

 

En aquesta assignatura, l'alumne ha de realitzar un treball d'integració de les matèries de l'grau que asseguri l'adquisició d'algunes de les competències pròpies de la titulació. És una assignatura clarament orientada cap al foment de la feina autònom de l'estudiant i culmina amb la defensa davant d'un tribunal. La seva realització és individual.

 

Metodologia del TFG

A cada estudiant se li assigna un/a tutor/a que el guia i assessora en el procés d'aprenentatge mitjançant tutories individuals. Aquestes tutories serveixen per exposar els avenços en el treball de forma oral i escrita, de manera que pugui avaluar-se o corregir-se, així com plantejar dubtes o preguntes a tutor. Una setmana abans de cada tutoria, els estudiants hauran d'enviar el document segons les pautes indicades en cada lliurament.

 

L'estudiant disposa de diferents moments d'avaluació formativa i continuada en què es potencien competències de treball autònom i d'autoavaluació.

 

A la fi de l'procés, l'estudiant ha de presentar i defensar el seu TFG davant d'un tribunal.