Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient
Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient
Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

La càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient de la UVic-UCC té una dependència orgànica de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i el Centre d’Estudis de la salut i Socials (CESS). Vetlla especialment l'establiment d'acords i convenis de col·laboració amb entitats i institucions afins als seus objectius; de forma prioritària amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com amb altres institucions i associacions acadèmiques i professionals (SESSEP, SCIS, SESAM, etc...).

organigrama de la càtedra de simulació i seguretat del pacient

DIRECCIÓ CIENTÍFICA

La càtedra té una Direcció Científica i actua en sis grans eixos en els quals el director/a compta amb el suport de diferents investigadors, professionals i representants de la societat:

 • Les activitats relacionades amb la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa són coordinades per la Dra. Carlota Riera i el Dr. Xavier Gironès.
 • Les activitats relacionades amb la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar són coordinades per la Dra.Paola Galvany
 • Les activitats relacionades amb la Facultat de Medicina són coordinades pel Dr.Ramon Pujol i la Dra. Roser Anglès.
 • Les activitats del Centre Internacional de Formació Continuada són coordinades pel Sr. Òscar Dalmau.
 • Les activitats del Centre Internacional d’Alt Rendiment Clínic (CISARC) i de la Clínica Universitària són coordinades per la Sra.Aida Camps.
 • Les activitats amb la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut, Sots-direcció d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques) són coordinades pel Dr.Josep Davins.

 

COMITÈ CIENTÍFIC

La càtedra disposa d’un Comitè Científic format per dues persones, que poden ser tant internes com externes a la UVic-UCC, a proposta del coordinador de cadascuna d’aquestes àrees, i presidit per el director/a de la Càtedra. 

 

El Comitè Científic es reuneix almenys dues vegades l’any per proposar i definir les activitats a realitzar i avaluar les activitats desplegades.

 

ALTRES ÒRGANS I INSTITUCIONS VINCULADES

La Càtedra manté vinculació a diferents nivells i estructures de la mateixa  UVic-UCC:

 • Totes tres facultats de salut:
  • La Facultat de Medicina,
  • La Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, i
  • la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de Vic.
 • Amb grups de recerca; especialment el grup de recerca (SGR emergent) d’Innovació docent, simulació i seguretat del pacient.
 • Amb el CESS i altres càtedres de la UVic-UCC (especialment la d’Educació mèdica i la de TIC Salut).
 • Amb la Clínica Universitària de Manresa, com a infraestructura nuclear i estratègica per a la posada en marxa de projectes innovadors en l’àmbit de la simulació .
 • Amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, sots-direcció d’Ordenació i Qualitat Sanitàries.

 

FINANÇAMENT

Seguint les Normes d'organització i funcionament de la UVic-UCC, l’estructura organitzativa i les activitats de la càtedra s'autofinancen amb aportacions d'entitats  externes que es recullen a través de convenis on es detallen els ingressos generats per les seves activitats i les subvencions o aportacions que puguin rebre d’entitats públiques o privades.

 

La UVic-UCC, a través de la FUB, aporta recursos humans i una assignació pressupostària per a despesa corrent i de funcionament de la càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient. Tant la FUB com el CESS donen suport tècnic a la docència, a la recerca, a la transferència de coneixement i a la gestió administrativa integral de la càtedra.