Pla d'Orientació i Acció Tutorial

Document aprovat pel Consell de Govern de la UVic-UCC el dia 1 de desembre de 2015.

El Pla d'Orientació i Acció Tutorial (POAT) va ser aprovat pel Consell de Govern de la UVic-UCC el dia 1 de desembre de 2015. En la concreció d'aquest Pla, la Universitat ha establert com entén l'orientació i acció tutorial i n'ha determinat els principis fonamentals i els objectius específics que han d'assolir els estudiants, el professorat i de la comunitat educativa.

El POAT s'aplica a tots els centres de la UVic-UCC, ja siguin centres propis, federats, vinculats o adscrits i es desenvolupa de manera anual d'acord amb el Pla operatiu de centre que s'aprova en els consells de govern de centre respectius. Aquest pla operatiu permet identificar les mesures previstes que cal aplicar en cadascuna de les titulacions i també permet fer-ne el seguiment i l'avaluació pertinent. 

 

Prioritats i objectius de l'acció tutorial 

Des del Campus Manresa de la UVic-UCC, treballem perquè el procés de tutorització estigui present en totes les etapes del procés formatiu: etapa preuniversitària, universitària i post universitària. Creiem que són importants les accions preuniversitàries encaminades a donar a conèixer els diferents rols professionals en el context actual. És d'especial importància en l'etapa universitària l'acollida dels estudiants de 1r curs i el seguiment que es realitzarà mitjançant el Pla d’Acció Tutorial. Per últim, l'assessorament laboral encaminat a l'etapa post universitària és bàsic per ajudar a les estudiants fer la transició entre el món acadèmic i laboral. 

 

1.- PREUNIVERSITÀRIA

 

>> Informació general sobre aspectes vinculats a la vida universitària

S'obté i es divulga a partir de l'activitat coordinada des dels serveis d'atenció a la comunitat i d'altres unitats d'informació, suport i atenció als estudiants. Inclou informació sobre allotjament, beques, activitats culturals i socials, transport i sobre altres qüestions més específiques.

 

Responsable 

Comunicació i Màrqueting / Secretaria Acadèmica i d’Estudis /  Punt d’Informació

 

>> Tallers i jornades d'orientació preuniversitària 

Programa d'activitats organitzades anualment, que poden incloure:  

Visites i tallers als instituts de secundària o en altres entitats o institucions.  Atenció individual i personalitzada presencial o telefònica amb cada estudiant que ha fet la preinscripció a la UVic-UCC.  

Jornades de portes obertes i participació en fires  

Tallers de les professions Informacions sobre les titulacions  

Díptics informatius, vídeos, web  

Jornades específiques de la titulació, matinals, premis...  

Informació sobre allotjament, transport i beques  

 

Responsable 

Comunicació i Màrqueting / Direccions Estudis / Secretaria Acadèmica i d’Estudis /  Punt d’Informació 

 

 

2.- UNIVERSITÀRIA

 

>> Pla d’acció tutorial 

Tots els alumnes de grau de la FUB tenen un tutor/a que els acompanya al llarg dels seus estudis, i que és  la seva persona de referència a la universitat. Es tracta d'un professor/a, que té com a funció fer un seguiment de l'alumne i ajudar-lo en tot allò que estigui relacionat amb l'àmbit acadèmic. El tutor/a facilita a l'estudiant la integració a la universitat, l'aconsella sobre l'elecció d'assignatures, l'informa sobre les pràctiques, l'estimula perquè es formi i l'orienta sobre les sortides professionals, de formació complementària o de recerca quan finalitza els estudis. 

 

Responsable 

Direcció Estudis / Tutor/a 

 

>> Acollida d'estudiants amb condicions de discapacitat o amb altres necessitats 

Tenen per objectiu: Fer una identificació personalitzada de les necessitats de suport i orientació en els processos de matrícula i inici de la docència. Elaborar un pla individualitzat, d'acord amb els procediments d'adaptació aprovats en el marc de la UVic-UCC. Fer un seguiment individualitzat a través del Servei d'Assessorament per a Estudiants amb Diversitat Funcional (SAEDF). 

 

Responsable 

Direccions d’Estudis / SAEDF 

 

>> Acollida d'estudiants procedents d'altres sistemes educatius estrangers 

Aquestes accions es desenvolupen en el marc de titulacions específiques que tenen un nombre important d'estudiants que procedeixen d'altres sistemes educatius estrangers i tenen l'objectiu de promoure una ràpida adaptació a la nostra universitat i establir un entorn de treball multicultural. 

 

Responsable 

Direcció Estudis / Oficina de Relacions Internacionals 

 

>> Acollida estudiants de mobilitat 

Organitza i dinamitza aquestes accions l’Oficina de Relacions Internacionals en col·laboració amb les Facultats i el Servei d'Idiomes. 

 

Responsable 

Coordinació intercanvis Estudis / Oficina de Relacions Internacionals 

 

>> Acollida general als estudiants 

Conjunt d'accions orientades a facilitar l'adaptació, coneixement i dinàmica de la Universitat. S'organitzen segons les necessitats puntals dels estudiants, ja siguin de graus o màsters, de primer curs. 

 

Responsable 

Direcció d’Estudis 

 

>> Activitats culturals i esportives 

Espai web des del qual es promou la participació en activitats de diferents tipus. Aquestes activitats permeten formar grups de treball, grups d'interès sobre una temàtica concreta.  

 

Responsable 

Comunicació i Màrqueting 

 

>> Campus Virtual 

El Campus Virtual és un espai que inclou la informació sobre els diferents aspectes acadèmics de la titulació, principalment en relació amb la secretaria acadèmica i d’estudis. En aquest espai l’estudiantat també pot trobar accés a les seves aules d’assignatures. 

 

Responsable 

Direcció d’Estudis/ Secretaria acadèmica i d’estudis 

 

>> Borsa de treball 

Aquest servei s'ofereix als estudiants i exestudiants amb la voluntat fer convergir els interessos de l'alumnat i els del món laboral. La Borsa de treball respon a un doble objectiu: d'una banda, oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica, en el món laboral, els coneixements que han adquirit a la universitat i facilitar-los l'entrada al mercat de treball; i, de l'altra, canalitzar les ofertes de treball o demanda de professionals que rep la Universitat per part d'institucions, empreses o altres tipus de centres. 

 

Responsable 

Servei Borsa de Treball i Orientació Laboral 

 

>> Orientació en l'elaboració de treballs finals 

L'elaboració dels treballs finals de titulació és una etapa important en la trajectòria formativa de l'estudiant. Per això les accions d'orientació tenen la finalitat de facilitar aquest procés acadèmic i garantir-ne el màxim aprofitament per part de l'estudiant. 

 

Responsable 

Coordinació de TFG 

 

>> Orientació per als programes de mobilitat 

L’Oficina de Relacions Internacionals conjuntament amb els responsables de les titulacions porta a terme un conjunt d'iniciatives per donar a conèixer les diferents propostes de mobilitat a les quals es poden acollir els estudiants i els tràmits (administratius i acadèmics) que cal fer en cas de participar en una mobilitat. 

 

Responsable 

Oficina de Relacions Internacionals / Coordinació de Mobilitat 

 

>> Orientació sobre el procés de pràctiques 

Accions específiques tant de tipus administratiu com acadèmic sobre què implica un procés de pràctiques. 

 

Responsable 

Coordinació de Pràctiques / Secretaria Acadèmica i d’Estudis 

 

>> Orientació sobre la tria d'assignatures optatives 

Conjunt d'accions que tenen l'objectiu d'ajudar a l'estudiant a triar les assignatures optatives de la seva titulació i definir el seu itinerari personal de formació. Es realitza mitjançant el Pla d’Acció Tutorial

 

Responsable 

Tutor/a 

 

>> Servei de suport a l'emprenedoria 

Programa adreçat a difondre i promoure la cultura emprenedora i de la innovació. Té un caire transversal a la Universitat i actua tant entre els alumnes dels diferents estudis com entre el professorat o el personal d'administració i serveis. Igualment, impulsa accions adreçades al conjunt de la població, més enllà de l'entorn estrictament universitari, amb la voluntat de fer de la universitat un agent dinamitzador de l'economia local. 

 

Responsable 

 

>> Suport Servei d'Idiomes 

Accions dinamitzades pel Servei d'Idiomes amb la finalitat de donar suport i assessorament individualitzat per a l'acreditació de llengües així com també donar a conèixer l'oferta de cursos per a la millora de l'aprenentatge de llengües. 

 

Responsable 

 

>> Suport de la biblioteca i aula d'autoaprenentatge 

Conjunt d'accions dinamitzades per la Biblioteca i l'aula d'autoaprenentatge orientades a la promoció de suport a l'aprenentatge en les competències informacionals, realització de treballs acadèmics, aprenentatge de llengües, etc.   

 

Responsable 

 

>> Suport en l'àmbit digital i tecnològic 

Conjunt d'accions formatives i d'assessorament que realitzen les unitats tècniques de l'Àrea TIC o del servei de sistemes d'informació per a l'optimització per part de l'estudiant de les eines i serveis que s'ofereixen.   

 

Responsable 

Sistemes d’Informació 

 

>> Visites empreses o institucions  

Vinculades al desenvolupament de les diferents assignatures o accions de formació de la titulació. 

 

Responsable 

Direcció d’Estudis 

 

 

3.- POSTUNIVERSITÀRIA 

 

>> Alumni 

Participació en el conjunt d'activitats que promou la universitat dirigida a antics alumnes de la UVic-UCC 

 

Responsable 

Alumni 

 

>> Oficina-Unitat d'emprenedoria 

Espai d'assessorament als estudiants titulats que els assessora, orienta i dóna suport en relació diferents processos vinculats a l'autoocupació, emprenedoria i creació d'empreses.  

 

Responsable 

 

>> Pla d'inserció laboral 

Document aprovat per Consell de Govern de la Universitat en el qual es descriuen els objectius, tasques i accions en un termini donat, per la promoció laboral dels estudiants i titulats de la UVIC- UCC. 

 

Responsable