Pla d'acció tutorial

Màster en Simulació

Dins del programa formatiu de l’alumne del màster universitari en simulació s’entén el pla d’acció tutorial com una element primordial i sobretot integrat al procés de formació d’aquest.

 

És per això que aquest pla d’acció tutorial està configurat per diferents elements que permeten identificar i visualitzar àrees de millora del participant tot establint accions que li permetin evolucionar durant el transcurs de la seva formació.

 

El pla d’acció tutorial està configurat per:

 

1. Tutories individualitzades: Es realitzen dues tutories durant l’any acadèmic que permeten a l’estudiant, en base l’assessorament de dos docents, establint un procés de millora en base a les seves necessitats formatives personals.

 

2. Sessions tutoritzades grupals, que acompanyen les tutories individuals, i que s’anomenen espais Team-Safety. L’objectiu d’aquestes sessions és que els estudiants, de manera conjunta, puguin disposar de tutories d’orientació amb un membre de l’equip docent per tal de gestionar dificultats que moltes vegades es donen en aquells equips quan han que treballar de forma conjunta.  Això permet facilitar aquest procés a l’alumne i també visualitzar quines estratègies didàctiques utilitza el docent en base a les seves demandes.

 

Tot això queda reflectit en una activitat formativa i d’avaluació: el Pla de Millora Individual. Les tutories i les sessions són suports que té l’alumne per dur a terme aquesta activitat i ajudar-lo en el seus procés reflexiu.