Preguntes Freqüents - Proves PAP

Per a què serveixen les PAP?

Les Proves d’Aptituds Personals serveixen per accedir a un grau en Mestre d’Educació primària o Infantil i parteixen de la idea, assentada en molts altres països amb sistemes educatius de prestigi, que per iniciar aquests estudis l’aspirant ha de tenir unes competències bàsiques de caràcter general; les competències més especifiques, ja les anirà assolint al llarg de la formación inicial.

Qui s’ha de presentar a la prova?

Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (cfgs) finalitzat o que l’acabin aquest any.
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l’accés per a més grans de 40 anys.

Qui queda exempt de fer la prova?

Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, 2018, 2019
Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015, 2016
Titulars universitaris o equivalents

Quins són els requisits per poder accedir?

Els requisits per poder accedir a les PAP són: tenir el Batxillerat o un CFGS acabat o estar cursant algun dels dos

Quan es realitza la prova?

Hi ha dues convocatòries anuals: ordinària al mes d'abril i extraordinària al mes de juliol *. S’ha de realitzar la matrícula al portal d’accés a la universitat dintre dels terminis establerts.
* Els estudiants que superin la PAP en convocatòria ordinària podran acreditar aquest resultat a partir de la convocatòria de juny de la preinscripció universitària.
* Els estudiants que superin la PAP en convocatòria extraordinària podran acreditar aquest resultat a partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària.
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/ind...

Què he de fer per inscriure’m?

Estar atent/a als Terminis de matrícula i dia de la prova a través del portal d’accés a la universitat o preguntar a diferents centres educatius
http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/

Quant s’ha de pagar per realitzar la prova?

El preu de les proves PAP el darrer any va ser de 95,25€, tanmateix, El preu el marca el departament i la informació la pots tribar al portal d’Accés a la Universitat.

En quina llengua es fa la prova?

En general la prova es fa en català

Els estudiants de batxillerat i CFGS fora de Catalunya o els estudiants de sistemes educatius estrangers poden fer la prova en castellà
Aquests estudiants hauran de fer una sol·licitud durant el termini de matrícula de la PAP A l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus i lliurar la documentació que ho acrediti (Títol de batxillerat, títol de CFGS, certificat del centre de CFGS, etc.).

Els estudiants de sistemes educatius de València o de les Illes Balears poden decidir examinar-se en català o en castellà. En cas de voler fer-ho en castellà, ho han de sol·licitar prèviament a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus durant el termini de matrícula.

Com s’estructura la prova?

La prova consta de dues parts:
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I RAONAMENT CRÍTIC:
La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA
La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

On he d’anar a fer la prova?

Pots triar fer-la en alguna de les següents Universitats:

PAP ORDINÀRIES (ABRIL)
Universitat de Barcelona (Barcelona)
Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Universitat de Girona (Girona)
Universitat de Lleida (Lleida)
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

PAP EXTRAORDINÀRIES (JULIOL)
Universitat Abat Oliva (Barcelona)
Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)
Universitat de Girona (Girona)
Universitat de Lleida (Lleida)
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Quina documentació i material he de dur el dia de l’exàmen?

Has de portar sempre el seu full de matrícula i el DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-te en qualsevol moment de la prova a requeriment de qualsevol membre del tribunal.
Si necessites acreditar l'assistència a la prova pots sol·licitar el justificant corresponent al president o presidenta del seu tribunal.

Amb quina nota hauré superat les PAP?

La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.
La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.
Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Com puc obtenir les qualificacions de les PAP?

El resultat de la prova es pot consultar al portal d'accés a la universitat, segons el termini establert al calendari i descarregar un certificat del resultat de la prova amb codi segur de verificació (CSV).
Portal Accés Universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
Calendari: http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/educacio_inf_i_prim/ind...

Els estudiants que tenen NEE o trastorns d’aprenentatge tindran criteris de correcció específics?

Els estudiants amb discapacitat o amb necessitats específiques de suport educatiu poden sol·licitar l’ampliació horària de 30 minuts per a cada examen i/o adaptacions específiques.
En el cas dels estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu, els criteris de correcció de la prova de Competència comunicativa i raonament crític (CCIRC) seguiran la pauta dels criteris establerts per a la PAU.
Els estudiants en aquesta situació han de presentar una sol·licitud durant el termini de matrícula de la PAP a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus i lliurar la documentació que acrediti la seva condició.
Els estudiants de 2n de batxillerat de Catalunya que el centre hagi fet arribar a l’Oficina d’Accés a la Universitat la documentació i/o les adaptacions específiques per la PAU, no cal que presentin cap documentació.

Què he de fer si suspenc les PAP?

Has de sol·licitar la revisió del resultat de la prova es fa al portal d'accés a la universitat en el termini establert al calendari.
Els exàmens sobre els quals es sol·liciti revisió seran corregits per professorat de la matèria diferent de qui va fer la primera correcció.
Si has sol·licitat revisió de les qualificacions i vols visualitzar els exàmens, pots fer la corresponent sol·licitud a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus dintre del termini establert a l’apartat “Terminis de matrícula i dia de la prova”. En aquest cas, l'objectiu de la cita és únicament veure els exàmens dels quals has demanat revisió i en cap cas es parlarà sobre els criteris de correcció ni es modificarà la teva nota.
El dia de visualització es comunicarà per correu electrònic.

Si suspenc una de les dues proves m’he de tornar a presentar a les dues?

Perquè la prova pugui fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Durant quan temps em servirà la nota de les PAP?

Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.

On em preparo la prova?

Es pot fer a través de programes específics com el d’UManresa (programa presencial o online), tant per a la convocatòria d’abril com per a la convocatòria de juliol. També per compte propi.
La recomanació és que l’estudiant faci una preparació específica i orientada a la prova.

Models exàmens 2019

Models exàmens 2018