Premis Talent

Premis UManresa als millors TFG

El Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya proposa un Premi per als millors Treballs Final de Grau (TFG) realitzats per estudiants de les Facultats de Ciències de la Salut de Manresa i la Facultat de Ciències Socials de Manresa i defensats durant el curs acadèmic 2018-2019.

 

Aquest premi té per objectiu promoure l’interès acadèmic dels i les estudiants, visibilitzar el compromís de la universitat davant la generació de coneixement de valor per a la societat i el territori, així com reconèixer l’esforç i treball de l’alumnat.

 

Amb la finalitat de fer extensius els premis de TFG vinculats amb els diferents estudis del Campus Manresa de la UVic-UCC, s'ha previst atorgar un premi per a cada grau de les dues Facultats del Campus. En total, es comptaria amb sis premis.

 

 

 

premis tfg

Objecte de la convocatòria

Són objecte de la convocatòria els TFG de qualsevol àrea temàtica, així com TFG tant teòrics com aplicats.

Requisits

Entraran en la convocatòria els TFG que compleixin els requisits següents:
- TFG elaborats per estudiants del Campus Manresa de la UVic-UCC que hagin matriculat i defensat el TFG durant el curs 2018-2019 en qualsevol dels ensenyaments de grau que s’imparteixen al Campus Manresa. No es tindran en compte els treballs de cursos anteriors.
- Els treballs han de ser originals i inèdits, en llengua catalana, castellana o anglesa.
- No es tindran en compte treballs que hagin estar premiats en altres premis/concursos.

Criteris

Els criteris d’avaluació dels TFG són els següents:
Sobre la proposta (màx. 40 punts):
Dona una resposta (o servei) a una problemàtica (o casuística) ben definida i d’actualitat. [10 punts]
Aplica la creativitat i la innovació a l’hora de plantejar-la i desenvolupar-la. [10 punts]
La seva consecució aporta un valor significatiu al seu àmbit d’expertesa. [10 punts]
El seu desenvolupament i impacte tenen en consideració especial el territori (Catalunya Central), els seus col·lectius, institucions i empreses. [5 punts]
El seu desenvolupament i execució té un impacte a nivell global (internacionalització), tant en les persones com en les empreses o institucions relacionades amb la temàtica tractada. [5 punts]

__

Sobre la metodologia (màx. 40 punts):
Es planteja el millor enfocament metodològic per als objectius presentats. [10 punts]
Les accions proposades són coherents, clares i esdevenen accions executores ben definides i clarificadores. [10 punts]
El plantejament (i desenvolupament) analític s’ha realitzat amb rigor i qualitat. [10 punts]
S’exposa i es reflecteix la capacitat de reflexió crítica. Es presenten obertament les limitacions i potencialitats de la recerca proposada, la seva pertinença i utilitat en l'àmbit d’investigació treballat, així com les possibilitats de projecció futures. [10 punts]

___

Sobre la presentació i redacció (màx. 20 punts):
La redacció és clara i defineix un fil conductor en tot el document que facilita la seva comprensió en global. [10 punts]
La seva estructura i presentació és encertada i ordenada, coherent amb el plantejament de la proposta. [5 punts]
La qualitat estètica i dels seus elements gràfics és alta, clarifica i enriqueix la comprensió de la proposta. [5 punts]

Comissió d'avaluació

Es constituirà una comissió d’avaluació per a cada grau que resolgui l’assignació dels premis.
La comissió estarà formada per:
El degà/ana de la facultat (que presideix la comissió)
El director/a del grau
El coordinador/a de TFG del grau
El director de recerca i innovació docent del Campus Manresa

Característiques del premi

El premi consisteix en un diploma de reconeixement emès per UManresa i una dotació econòmica de 300€.
En el cas del grau en Fisioteràpia, hi ha un segon premi amb una dotació econòmica de 200€.
Per rebre l’abonament del premi, la persona premiada haurà d’obrir un compte de la seva titularitat a Caixa d’Enginyers.
El premi està subjecte a la tributació per part de les persones premiades i segons la normativa fiscal vigent.
En cas que així ho consideri la comissió avaluadora, es podran donar accèssits o altres mencions destacades.
El premi es podrà declarar desert, si a judici del jurat, cap dels treballs presentats reuneix les condicions de la convocatòria o premi.

Resolució i lliurament de premis

La resolució de la convocatòria es farà durant la primera quinzena de juliol.

La resolució del premi tindrà caràcter definitiu i es publicarà al web www.umanresa.cat. Es comunicarà via correu electrònic a totes les persones participants.

Es lliuraran els premis en l’acte de graduació de la promoció.

Més informació

secretariafacultats@umanresa.cat
T. 93 877 41 79