Màster Universitari en Metodologia de la Simulació Aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials

Sistema de Gestió de la Qualitat

 

SGIQ

El sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) és una peça clau en la validació de les titulacions universitàries oficials i en el funcionament dels centres docents de la UVic-UCC. A més, és un dels requisits que s'estableixen en les diferents normes que regulen aquests ensenyaments.

 

D'una banda, des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, els Reials decrets 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual es va avaluar, en el cas de la UVic-UCC, en l'etapa de verificació del sistema l'any 2008. D'altra banda, des de 2015, el Reial Decret 420/2015 estableix l'acreditació institucional en què la certificació de la implantació de l'SGIQ és l'eix central d'aquest reconeixement.

 

Per això, els centres docents de la UVic-UCC garanteixen que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la impartició de les titulacions que ofereixen, complint amb la seva política de qualitat a través dels seus propis SGIQ formalment establerts i públicament disponibles.

 

SGIQ UVic-UCC [>]

Mapa de processos [>]

Processos i Procediments [>]

 

Satisfacció dels grup d'interès [>]

 

Indicadors interns

Qualitat del programa formatiu (Estàndard 1)

Matrícula d'accés

Matrícula total

Adequació del professorat al programa formatiu (Estàndard 4)

- Hores d’impartició de docència a l’aula – HIDA  (Subestàndard 4.1)

- Enquestes de satisfacció envers la docència rebuda (Subestàndard 4.2)

Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5)

Mobilitat

Qualitat dels resultats dels programes formatius (Estàndard 6)

Rendiments acadèmics

- Qualificacions d’assignatures (pendent d'actualitzar)

 

Indicadors externs

Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions: Winddat

Indicadors dels Estudis Universitaris de Catalunya: EUC

 

Informes d'avaluació interns

 

Informes de seguiment i Plans de Millora UManresa

 

Curs 16-17
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 17-18
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 18-19
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 19-20

ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

ISC- Informe de Seguiment del Centre.
ISQ- Informe de Seguiment de la Qualitat del centre.
PMQ- Pla de Millora de la Qualitat del centre.

 

 

Informes d'avaluació externs

Portal d'informes d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: EUC

Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación: ANECA