Treball Final de Màster en Simulació

El Reial Decret 1393/2007, del 29 d'octubre, que regula els ensenyaments universitaris oficials estableix que, els estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de Màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de màster. Es tracta, per tant, d'un requisit imprescindible per obtenir el títol oficial de Màster. És per això que el Treball Fi de Màster (TFM) suposa un punt d'inflexió clau del programa del Màster universitari en Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials, i està plantejat com una assignatura obligatòria situada al final del procés formatiu del Màster.

 

Objectiu del Treball Fi de Màster

 

En aquesta assignatura l'alumne ha d'aconseguir la integració dels aprenentatges adquirits al llarg del Màster. Consta de l'elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un treball original sobre alguna de les línies proposades específicament en el marc del Màster. En aquest context, la seva finalitat consisteix a elaborar i defensar públicament davant d'un tribunal un treball d'investigació per obtenir l'acreditació corresponent.

 

El TFM, en estar ubicat a la finalització del màster, permet als estudiants aprendre a partir de la base dels coneixements adquirits al llarg de la seva formació, però al mateix temps, també permet innovar i ampliar els mateixos des del tema d'estudi escollit al voltant de la simulació, enfocat des d'un marc global i integrador i aplicat per donar respostes que afegeixin coneixement.

 

Aquests coneixements combinats amb el procés d'investigació, sens dubte afegeixen valor a la formació de l'alumne/a basant-se en l'evidència científica i en el diàleg interdisciplinari.

 

La realització del Treball Fi de Màster tindrà com a efecte l'adquisició per part de l'alumne/a d'algunes de les competències genèriques i específiques del Màster. Prioritzant les relacionades amb la comprensió, adquisició, desenvolupament i integració dels coneixements científics i específics vinculats a la simulació per generar, a partir d'aquests, un nou coneixement, aprenentatge innovació i transferència relacionats tant amb les ciències socials com en les ciències de la salut, incorporant aspectes ètics i de diversitat.

 

Durant aquest procés l'alumne/a adquirirà habilitats de recerca bibliogràfica, gestió documental del coneixement i lectura crítica necessària per a l'avaluació de la informació científica necessària per a la generació d'una reflexió o nou coneixement.

 

Derivades d'aquestes competències bàsiques l'alumne/a adquirirà també i desenvoluparà tot un ventall de competències transversals i específiques relacionades amb la reflexió crítica davant el coneixement en totes les seves dimensions, la identificació de necessitats i noves realitats que permetin generar innovació en els diferents àmbits d'actuació professional, i la utilització activa del pensament creativa aplicat a la resolució de preguntes d'investigació.

 

La consecució del TFM també ajudarà a l'alumne/a a incorporar habilitats comunicatives, tant orals com escrites o audiovisuals, passant també pel domini de totes aquelles tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) relacionades amb el procés d'investigació i la difusió del coneixement científic.

 

En la seva globalitat, el TFM actuarà com una eina per adquirir les habilitats necessàries i suficients com per interpretar, plantejar, generar i analitzar informació científica al voltant de la metodologia de la simulació des de tots els punts de vista.

 

 

En ser el producte final del TFM un treball de recerca desenvolupat en el si del Màster universitari en metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de ciències de la salut i socials, es desenvoluparà temàticament acord amb les línies de recerca i innovació marcades per el propi Màster. Aquestes línies es poden resumir en:
 

  • El disseny i aplicació de casos de simulació enfocats a experiències clíniques, empresarials o de gestió de grups.
  • La investigació dels recursos de suport i facilitació de la simulació.
  • El disseny d'eines d'avaluació de la simulació i de la seva transferència i impacte.
  • L'aprofundiment en els àmbits i objectius d'aplicació de la simulació.
  • L'anàlisi de la metodologia de la simulació.

 
El contingut del TFM es pot desenvolupar en base a dues línies de treball diferenciades. Les tipologies en què es poden presentar els Treballs de Fi de Màster poden ser:
 

  • Informe clàssic de recerca
  • Estudi de revisió bibliogràfica

 
D'altra banda, una de les intencions del TFM serà que la seva activitat pugui generar coneixement suficient i de qualitat com perquè aquest pugui ser transferit a empreses, institucions, a la societat o a altres investigadors actius en la simulació. És per això que el TFM pot plantejar la seva activitat de desenvolupament en institucions, empreses o grups de recerca actius relacionats amb la simulació, tant nacionals com internacionals, previ acord mitjançant conveni per facilitar la transferència directa i aplicada dels coneixements assolits per l'alumne en la consecució del TFM.