Vés al contingut

Processos i procediments

Processos Estratègics

Planificació estratègica

PE01_U Governança de la institució

PE01_U_Pr01 Disseny i revisió de línies estratègiques

PE01_U_Pr02 Establiment i actualització de la política de qualitat

PE02_U Mapa de titulacions

PE02_U_Pr01 Programació interna de noves titulacions oficials de grau i de màster

PE02_U_Pr02 Programació al Sistema Universitari de Catalunya

PE02_U_Pr03 Verificació de titulacions oficials de Grau i de Màster

PE02_U_Pr04 Implantació de titulacions oficials de Grau i de Màster

PE02_U_Pr11 Programació interna de dobles titulacions de Grau

Millora contínua

PE04_U Seguiment, avaluació i millora estratègica

PE04_U_Pr01 Seguiment de processos i procediments

PE04_U_Pr05 Revisió del sistema

PE07_U Seguiment, avaluació i millora del centre

PE07_U_Pr02 Seguiment de la qualitat dels títols oficials de grau i de màster

PE07_U_Pr05 Modificació de titulacions oficials de grau i de màster

PE08_U Acreditació de titulacions oficials de grau i màster

PE08_U_Pr01 Autoinforme d'acreditació

PE08_U_Pr02 Organització i visita del CAE

PE14_U Recollida d'informació per l'anàlisi i millora

PE14_U_Pr01 Gestió de sol·licituds, incidències, queixes i suggeriments 

PE14_U_Pr02 Gestió d'estadístiques

PE14_U_PR03 Gestió d’enquestes

Processos Operatius

PO01_U Accés i Admissió d'estudiants

PO01_U_Pr01 Accions informatives als estudiants potencials 

PO01_U_Pr02 Parametrització de la matrícula  

PO01_U_Pr03 Matrícula de titulacions oficials de grau i màster 

PO02_U Organització i planificació acadèmica

PO02_U_Pr01 Planificació de l'oferta acadèmica de titulacions de grau i de màster 

PO03_U Avaluació de l'estudiant de grau i de màster

PO03_U_Pr01 Avaluació d’estudiants de titulacions oficials de grau i màster en convocatòria ordinària 

PO03_U_Pr02 Revisió de qualificacions

PO03_U_Pr03 Avaluació d'estudiants de titulacions oficials de grau en convocatòria extraordinària

PO03_U_Pr04 Avaluació d'assignatures en extinció de titulacions oficials de grau

PO04_U Gestió de pràctiques

PO04_U_Pr01 Tramitació de les pràctiques externes 

PO05_U Gestió dels TFG/M

PO05_U_Pr01 Formalització matrícula  TFG/M 

PO05_U_Pr02 Defensa i avaluació TFG/M 

PO06_U Gestió de la mobilitat de l'alumnat 

PO06_U_Pr01 Mobilitat INCOMING 

PO06_U_Pr02 Mobilitat OUTGOING

Processos de Suport 

Recursos humans

PS01_U Gestió dels recursos humans 

PS01_U_Pr01 Planificació de recursos per l'activitat acadèmica 

PS01_U_Pr02 Incorporació de nou PDI 

PS01_U_Pr05 Baixa o reducció de PDI 

PS01_U_Pr21 Incorporació de PAS 

PS01_U_Pr22 Baixa o reducció de PAS 

PS11_U Millora dels recursos humans 

PS11_U_Pr01 Assessorament del PDI en les acreditacions i l’obtenció de trams de recerca 

PS11_U_Pr02 Avaluació de les dedicacions en recerca 

PS11_U_Pr03 Avaluació de l'activitat acadèmica 

Recursos materials, digitals i serveis

PS03_U Disseny i gestió d'infraestructures físiques i digitals

PS03_U_Pr01 Manteniment i detecció de necessitats de recursos materials 

PS03_U_Pr02 Manteniment i detecció de necessitats de recursos digitals 

PS04_U Gestió dels serveis d'orientació i suport a la formació 

PS04_U_Pr01 Accés als recursos d'informació 

PS05_U Orientació professional i inserció professional 

PS05_U_Pr01 Servei d'orientació laboral 

Gestió de la informació

PS08_U Gestió de la Informació i rendició de comptes

PS08_U_Pr01Publicació del sistema de gestió de la qualitat del centre 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte