Vés al contingut

Processos i procediments

Mapa de Processos_v4

Actualment la Facultat es regeix per la versió 4 del Mapa de Processos, d'abast institucional; i està treballant en la migració a la versió 5, amb la que s'afrontarà la certificació de la implantació del SGIQ.

Els diferents processos que constitueixen el Sistema de Gestió de Qualitat d'una Facultat són els necessaris per al disseny, assegurament, avaluació i millora de la qualitat de l'activitat docent i l'experiència d'aprenentatge.

 

Imagen

Mapa de processos

Processos Estratègics

Planificació estratègica

PE01_U Governança de la institució

PE01_U_Pr01 Disseny i revisió de línies estratègiques

PE01_U_Pr02 Establiment i actualització de la política de qualitat

PE02_U Mapa de titulacions

PE02_U_Pr01 Programació interna de noves titulacions oficials de grau i de màster

PE02_U_Pr02 Programació al Sistema Universitari de Catalunya

PE02_U_Pr03 Verificació de titulacions oficials de Grau i de Màster

PE02_U_Pr04 Implantació de titulacions oficials de Grau i de Màster

PE02_U_Pr11 Programació interna de dobles titulacions de Grau

Millora contínua

PE04_U Seguiment, avaluació i millora estratègica

PE04_U_Pr01 Seguiment de processos i procediments

PE04_U_Pr05 Revisió del sistema

PE07_U Seguiment, avaluació i millora del centre

PE07_U_Pr02 Seguiment de la qualitat dels títols oficials de grau i de màster

PE07_U_Pr05 Modificació de titulacions oficials de grau i de màster

PE08_U Acreditació de titulacions oficials de grau i màster

PE08_U_Pr01 Autoinforme d'acreditació

PE08_U_Pr02 Organització i visita del CAE

PE14_U Recollida d'informació per l'anàlisi i millora

PE14_U_Pr01 Gestió de sol·licituds, incidències, queixes i suggeriments 

PE14_U_Pr02 Gestió d'estadístiques

PE14_U_PR03 Gestió d’enquestes

Processos Operatius

PO01_U Accés i Admissió d'estudiants

PO01_U_Pr01 Accions informatives als estudiants potencials 

PO01_U_Pr02 Parametrització de la matrícula  

PO01_U_Pr03 Matrícula de titulacions oficials de grau i màster 

PO02_U Organització i planificació acadèmica

PO02_U_Pr01 Planificació de l'oferta acadèmica de titulacions de grau i de màster 

PO03_U Avaluació de l'estudiant de grau i de màster

PO03_U_Pr01 Avaluació d’estudiants de titulacions oficials de grau i màster en convocatòria ordinària 

PO03_U_Pr02 Revisió de qualificacions

PO03_U_Pr03 Avaluació d'estudiants de titulacions oficials de grau en convocatòria extraordinària

PO03_U_Pr04 Avaluació d'assignatures en extinció de titulacions oficials de grau

PO04_U Gestió de pràctiques

PO04_U_Pr01 Tramitació de les pràctiques externes

PO05_U Gestió dels TFG/M

PO05_U_Pr01 Formalització matrícula  TFG/M 

PO05_U_Pr02 Defensa i avaluació TFG/M 

PO06_U Gestió de la mobilitat de l'alumnat 

PO06_U_Pr01 Mobilitat INCOMING 

PO06_U_Pr02 Mobilitat OUTGOING

Processos de Suport 

Recursos humans

PS01_U Gestió dels recursos humans 

PS01_U_Pr01 Planificació de recursos per l'activitat acadèmica 

PS01_U_Pr02 Incorporació de nou PDI 

PS01_U_Pr05 Baixa o reducció de PDI 

PS01_U_Pr21 Incorporació de PAS 

PS01_U_Pr22 Baixa o reducció de PAS 

PS11_U Millora dels recursos humans 

PS11_U_Pr01 Assessorament del PDI en les acreditacions i l’obtenció de trams de recerca 

PS11_U_Pr02 Avaluació de les dedicacions en recerca 

PS11_U_Pr03 Avaluació de l'activitat acadèmica 

Recursos materials, digitals i serveis

PS03_U Disseny i gestió d'infraestructures físiques i digitals

PS03_U_Pr01 Manteniment i detecció de necessitats de recursos materials 

PS03_U_Pr02 Manteniment i detecció de necessitats de recursos digitals 

PS04_U Gestió dels serveis d'orientació i suport a la formació 

PS04_U_Pr01 Accés als recursos d'informació 

PS05_U Orientació professional i inserció professional 

PS05_U_Pr01 Servei d'orientació laboral 

Gestió de la informació

PS08_U Gestió de la Informació i rendició de comptes

PS08_U_Pr01Publicació del sistema de gestió de la qualitat del centre 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte