Marina
Bosque
Prous

Categoria professorat: Associada.

Titulacions oficials: 
Doctorat en Biomedicina (UPF, 2016).
Màster Oficial en Salut Pública (UPF, UAB, 2013).
Llicenciatura en Biologia (UB,2010).
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica (UB, 2010).

Acreditació: Agregat (AQU) Lector (AQU).

Recerca
* 2 Projectes Competitius I+D.

Docència: Educació per a la salut.

Experiència professioal: Tècnic superior en Salut Pública.