Vés al contingut

Ajuts Erasmus+ Estudi

Curs 2023/24

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Erasmus+ Estudi: estades del 1r semestre, 2n semestre i anuals

RESOLUCIÓ 18.07.2023

 

 

 

Per les estades d'Erasmus+ estudi de llarga durada durant el curs 2023/24 la UVic-UCC gestiona finançament de tdos projectes Erasmus d’imports, característiques i condicions diferents:

NOTA: Quan se sol·licita una plaça d'estudi dins del programa ERAMUS s'està sol·licitant, per defecte, optar a un ajut ERASMUS Estudi subjecte a un (NOMÉS UN) dels projectes indicats a dalt.

 

Projecte 2023-1-ES01-KA131-HED-000118888

Ajut individual Erasmus+ Estudi

Estades presencials de llarga durada (fins a 12 mesos)

Imports

GRUP 1

Països amb un cost de vida alt

 

Estats membres UE i països associats al programa

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,

Luxemburg, Noruega i Suècia

350€/mes

Tercers països no associats al prograna (Regió 14)

Illes Fèroe, Regne Unit i Suïssa

350€/mes 

GRUP 2

Països amb un cost de vida mig

Estats membres UE i païssos associats al programa

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta,

Països Baixos, Portugal i Xipre

 

300€/mes

Tercers països no associats al programa (Regió 13)

Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà, Mònaco i San Marino

300€/mes 

GRUP 3

Països amb un cost de vida baix

Estats membres UE i païssos associats al programa

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia,

Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania,

Sèrbia i Turquia

250€/mes

Tercers països no associats al Programa

Resta de països del món (regions de la 1 a la 12)

700€/mes 

 

Projecte 2022-1-ES01-KA131-HED-000056915

Ajut individual Erasmus+ Estudi

Estades presencials de llarga durada (fins a 12 mesos)

Imports

GRUP 1

Països amb un cost de vida alt

 

Estats membres UE i països associats al programa

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,

Luxemburg, Noruega i Suècia

310€/mes

Tercers països no associats al prograna (Regió 14)

Illes Fèroe, Regne Unit i Suïssa

310€/mes per un màxim de 6 mesos(*)

GRUP 2

Països amb un cost de vida mig

Estats membres UE i païssos associats al programa

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta,

Països Baixos, Portugal i Xipre

 

260€/mes

Tercers països no associats al programa (Regió 13)

Andorra, Estat de la Ciutat del Vaticà, Mònaco i San Marino

260€/mes per un màxim de 6 mesos(*)

GRUP 3

Països amb un cost de vida baix

Estats membres UE i païssos associats al programa

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia,

Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania,

Sèrbia i Turquia

210€/mes

Tercers països no associats al Programa

Resta de països del món (regions de la 1 a la 12)

700€/mes per un màxim de 6 mesos(*)

(*)Aquest període podria ser subjecte a modificació segons disponibilitat pressupostària.

 

Ajuts addicionals per a Erasmus Estudi

Els ajuts addicionals a l’ajut Erasmus Estudi són:

  • Ajut addicional per a estudiants d'entorns desafavorits:

Les quantitats detallades en la taula del projecte 2022 s'incrementaran amb 250€/mes, o part proporcional, en concepte d'ajuda addicional per als estudiants d'entorns desafavorits, és a dir, que es trobin en alguna de les situacions següents:

  1. haver estat beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultural i Esports per realitzar estudis universitaris i altres estudis superiors o d'una beca del Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d'una beca per a l'escolarització d'estudiants de nivells no universitaris concedida pel Departament d'Educació, Política Lingüsítica i Cultura del País Basc en el curs immediatament anterior al que es realitzarà la mobilitat.
  2. tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
  3. Tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.Els estudiants amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, a més, podran rebre ajudes superiors per cobrir despeses addicionals que no puguin ser cobertes per l’ajut addicional per a estudiants amb menys oportunitats, incloses visites preparatòries i acompanyants (100% dels costs subvencionables).

L'alumnat amb necessitats especials pot consultar l’apartatAjuts Erasmus+ per a participants amb necessitats especials.

 

Ajuts de viatge

  • Ajuts per a viatges ecològics

Els ajuts de viatge poden ser ajuts per viatge estàndard o ajuts per viatge ecològic.

El viatge ecològic és aquell que utilitza mitjans de transport de baixes emissions en el tram principal del trajecte. Es tindran en compte els viatges en tren o autobús, sempre que estiguin degudament justificats. En funció de la disponibilitat de fons del projecte KA131 per a la UVic-UCC i l’aportació de documentació acreditativa per part de l’estudiant, es podrà incrementar la liquidació de l’ajut en 50€ (aportació única) i l’import corresponent fins a 4 dies addicionals per concepte de viatge ecològic als estudiants que acreditin a posteriori que han fet el viatge principal des de la institució d’origen a la institució de destinació (anada i tornada) amb mitjans de transport verds (autobús o tren).

  • Ajuts de viatge per a estudiants del programa Erasmus+ Internacional d’entorns desafavorits

Els estudiants que participen i han estat becats dins el programa Erasmus+ Internacional (únicament amb destinació a les regions de la 1 a la 12) i que són estudiants d’entorns desafavorits (criteris descrits en l’apartat anterior), rebran un ajut de viatge basat en la distància entre la UVic-UCC i la universitat de destinació.

Distància en quilòmetres

Viatge estàndard

Viatge ecològic

Entre 10 i 99 Km 

23 € per participant

 

Entre 100 i 499 km

180 € per participant

210€ per participant

Entre 500 i 1.999 km

275 € per participant

320 € per participant

Entre 2.000 i 2.999 km 

360 € per participant

410 € per participant

Entre 3.000 i 3.999 km

530 € per participant

610 € per participant

Entre 4.000 i 7.999 km

820 € per participant

 

8.000 o més km

1.500 € per participant

La distància es calcula amb l’eina de la Comissió Europea Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu) 

Per a les estades d'Erasmus+ estudi -BIP durant el curs 2023/24 la UVic-UCC gestiona finançament de dos projectes Erasmus diferents:

Nota: Les activitats no presencials (virtuals) s’exclouen de rebre l’ajut. Es podran finançar un màxim de 15 estudiants per programa Erasmus+ Estudi – BIP. 


Projecte 2023-1-ES01-KA131-HED-000118888

Ajut individual Erasmus+ Estudi - BIP

Durada de l'activitat

Import per dia (a tots els països)

Ajut addicional per a estudiants amb menys oportunitats

Fins al dia 14

79€

100€ (per a tota l'estada)

Del dia 15 al 30

56€

150€ (per a tota l'estada)


Projecte 2022-1-ES01-KA131-HED-000056915

Ajut individual Erasmus+ Estudi - BIP

Durada de l'activitat

Import per dia (a tots els països)

Ajut addicional per a estudiants amb menys oportunitats

Fins al dia 14

70€

100€ (per a tota l'estada)

Del dia 15 al 30

50€

150€ (per a tota l'estada)

En aquesta convocatòria i segons el pressupost disponible, la UVic-UCC podrà finançar un màxim de 5 dies en el marc del Erasmus+ Estudi - BIP. A més, es poden pagar fins a 2 dies addicionals (viatge d’anada i/o tornada) sempre que es justifiqui oportunament .

Ajuts de viatge

  • Ajut viatge ecològic

A més, es podrà incrementar fins a 4 dies addicionals per concepte de viatge ecològic als estudiants que acreditin que han fet el viatge (anada i tornada) amb mitjans de transport verds (tren o autobús). En aquests casos l’estudiant ha de sol·licitar aquesta aportació addicional presentant la documentació que ho acrediti i també una declaració jurada en el formulari de seguiment destinat a aquest efecte (aquests dies addicionals de viatge ecològic són incompatibles amb els 2 dies addicionals (viatge d’anada i/o tornada).

  • Ajut de viatge per a estudiants amb menys oportunitats

Els estudiants d’entorns desafavorits rebran un ajut de viatge addicional segons les franges de distància següents (entre la UVic-UCC i el lloc on es desenvolupa l’activitat):

Distància en quilòmetres

Viatge estàndard

Viatge ecològic

Entre 10 i 99 Km 

23 € per participant

 

Entre 100 i 499 km

180 € per participant

210€ per participant

Entre 500 i 1.999 km

275 € per participant

320 € per participant

Entre 2.000 i 2.999 km 

360 € per participant

410 € per participant

Entre 3.000 i 3.999 km

530 € per participant

610 € per participant

Entre 4.000 i 7.999 km

820 € per participant

 

8.000 o més km

1.500 € per participant

 

La distància es calcula amb l’eina de la Comissió Europea Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu) 

Totes les mobilitats Erasmus+, que per motius pressupostaris no es puguin finançar amb l'ajut Erasmus+, es consideraran mobilitats Erasmus+ amb beca 0. Tanmateix, els participants hauran de complir amb tots els requisits i obligacions descrites en les bases de la convocatòria.

Realitzar una mobilitat amb beca 0 significa també que els mesos que l’estudiant faci un Erasmus+ es restaran automàticament del còmput total (12 mesos) dels quals disposa l’estudiant durant el grau (malgrat no haver obtingut cap tipus de beca).

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte