Vés al contingut

Unitat d'Innovació Docent

Imagen

innovació docent

Des de la Unitat d’Innovació Docent (UID) es promou l’aplicació del model pedagògic d’UManresa i s’impulsa una millora continuada de la qualitat de la docència oferint formació permanent al professorat universitari, així com assessorament i acompanyament al mateix en el decurs de la seva pràctica educativa, fomentant metodologies actives d’ensenyament i aprenentatge, tant en contextos docents presencials com semipresencials i/o no presencials.

Per a aconseguir-ho, s’ha consensuat assolir els següents objectius estratègics:

  • Impulsar metodologies formatives que fomentin l’aprenentatge experiencial, col·laboratiu i reflexiu.
  • Fomentar l’avaluació diversificada.
  • Redissenyar l’organització de la docència promovent formats de grups reduïts d’estudiants per a permetre una interacció i atenció més personalitzada i significativa.
  • Impulsar la formació semipresencial i no presencial.
  • Oferir formació permanent al professorat.
  • Oferir suport i acompanyament proactiu i reactiu al professorat.
  • Impulsar la producció de recursos d’aprenentatge de tipologia diversa i variada.
  • Potenciar l’ús i aprofitament de la plataforma de formació Moodle.

Integren l’equip de la Unitat d’Innovació Docent:

  • M. Isabel Pardillo Muñoz, responsable d’Innovació Docent.
  • Marta Ribas Serra, tècnica d’Innovació Docent.

La unitat està ubicada a la segona planta de l’edifici FUB1.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar-hi a través de l’adreça innovaciodocent@umanresa.cat

 

Pla de formació permanent del PDI

Des del segon semestre del curs acadèmic 2021-2022, la Unitat d’Innovació Docent (UID) del campus Manresa centralitza la formació permanent adreçada al PDI del campus Manresa amb l’objectiu de desenvolupar la formació tant inicial com continuada del professorat universitari, la innovació docent i la millora de la qualitat de la docència.

El Pla de Formació Permanent del PDI del campus UManresa es desplega de manera coordinada amb el Vicerectorat del campus Manresa, amb els deganats de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Facultat de Ciències Socials i amb la direcció de cadascuna de les titulacions que s’imparteixen al campus Manresa, així com amb col·laboració amb el CIFE del campus Vic de la UVic-UCC.

El Pla es concep per alinear-se estratègicament amb el model pedagògic d’UManresa i té com a finalitat facilitar tant l’assoliment com la consolidació de les diferents competències docents que defineixen el perfil global del professorat universitari a dia d’avui, com també donar resposta a les diferents necessitats específiques de formació del professorat de cadascuna de les titulacions del campus.

Si bé el gruix de les activitats formatives que s’ofereixen són de caràcter transversal i adreçades a tot el PDI, tant professorat propi com col·laborador, també es programen activitats formatives dissenyades ad hoc per a cadascuna de les titulacions del campus, més centrades aquestes en respondre a les necessitats concretes de cadascun dels estudis que s’imparteixen.

Les diverses accions de formació contemplades s’ofereixen en diverses modalitats formatives (formació en línia síncrona, formació en línia via aula virtual, formació presencial i/o formació híbrida).

Totes les activitats de formació incloses en el pla contemplen el seu reconeixement pel CIFE d’UManresa un cop superats els requisits prèviament establerts segons cadascuna de les accions ofertes.

 

Oferta formativa curs acadèmic 2022-2023

 

  Denominació acció Temporització Durada Descripció
1 La docència a UManresa (UVic-UCC). 3a. edició

De novembre del 2022 / al març del 2023

30h Conèixer les bases pedagògiques i metodològiques de la docència a UMANRESA.
2 Tips per millorar l’aparença gràfica de l’aula virtual. 1a. edició Octubre 2022 2h Donar a conèixer recursos i eines per a poder millorar l’aparença gràfica de les aules virtuals d’assignatura.
3 Optimització del llibre de qualificacions de Moodle I (configuració de categories). 1a. edició Octubre 2022 2h Configurar el llibre de qualificacions d’acord amb allò establert en la planificació de l’assignatura o curs, detectant aquells elements que afecten al càlcul seleccionat (mitjana ponderada, qualificació més alta/baixa, inclou/exclou les qualificacions buides, etc.). 
4 Optimització del llibre de qualificacions de Moodle II (configuració de la vista o informe d’estudiant). 1a. edició Octubre 2022 2h Aprofundir en les opcions de visualització dels informes del qualificador, les opcions de configuració i els paràmetres que es poden modificar per tal que l’estudiantat pugi veure les qualificacions en el seu informe d’usuari.
5 Optimització del llibre de qualificacions de Moodle III (configuració de càlculs avançats). 1a. edició Octubre 2022 2h Donar a conèixer la possibilitat d’introduir fórmules en els càlculs dels elements i categories del llibre de qualificacions de Moodle per així poder respondre a les característiques i condicionants establerts en el sistema d’avaluació de l’assignatura.
6 Elaboració i ús de rúbriques com a instrument d’avaluació. 3a. edició Novembre 2022 3h (2+1) Aprendre a dissenyar correctament una rúbrica i reflexionar sobre l'ús de les mateixes com a instruments d'avaluació en els contextos d'educació superior.
7 Ús de l’eina Canva per a l’elaboració d’infografies didàctiques Novembre 2022 2h Aprofundir en els elements necessaris per a dissenyar de forma eficient infografies docents mitjançant l'eina Canva.
8 Ús de l’eina StudentQuiz de Moodle Novembre 2022 2h Donar a conèixer Studentquiz, una de les activitats de Moodle que permet la participació de l'estudiantat en la creació i resolució de preguntes per a elaborar qüestionaris de manera col·laborativa amb l'acompanyament del professorat.
9 Ús de l’eina Board de Moodle Desembre 2022 2h Donar a conèixer aquesta activitat de Moodle que permet crear un taulell a mode de post-it per promoure la comunicació a l'aula virtual.
10 Ús de l’eina Socrative Desembre 2022 2h Conèixer com plantejar qüestionaris a través d'aquesta eina digital que facilita dinamitzar les sessions formatives a la vegada que permet obtenir informes de resultats (puntuacions i respostes) en directe.
11 Pedagogia creativa: com s’entrena i s’avalua la creativitat? Gener 2023 4h Aquesta formació té com a objectiu convèncer de la necessitat de l'entrenament creatiu en el procés educatiu, entrenar el professorat amb eines creatives, entendre la necessitat de sincronitzar hemisferi dret i esquerre per tenir bones idees, dotar d'eines als assistents perquè l’estudiantat es faci bones preguntes, pensi visualment, tingui moltes i originals idees i sàpiguen improvisar.
12 Ús de l’eina Offline Quiz de Moodle Gener 2023 2h Conèixer com crear des de l'aula virtual proves presencials tipus test: disseny del/s qüestionari/s i correcció i assignació automàtica de les puntuacions al llibre de qualificacions.

 

  Denominació acció Temporització Durada Descripció
1 Estratègies i eines per a millorar el pensament crític de l’estudiantat d’Educació Infantil Novembre 2022 4h (2+2) Reflexionar sobre la rellevància de promoure el pensament crític entre l’estudiantat i conèixer estratègies per a fer-ho.
2 Definició del mapa de talent en el grau d’Infermeria Novembre 2022 10h (4+4+2) Conceptualització conjunta de les competències emocionals que han de definir a un titulat/ada en Infermeria.
3 Estratègies i eines per a millorar el pensament crític de l’estudiantat d’Infermeria Novembre 2022 20h 30' Reflexionar sobre la rellevància de promoure el pensament crític entre l’estudiantat i conèixer estratègies per a fer-ho.
4 Formació per al professorat de Fisioteràpia associat com a facilitador/a als seminaris d’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). 2a. edició Gener 2023 4h Conèixer els aspectes bàsics d’una metodologia orientada a assolir un Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), així com els aspectes concrets entorn els dos casos dissenyats per a treballar-los entre l’estudiantat.

 

Al llarg del semestre, el PDI del campus Manresa anirà rebent periòdicament un correu enviat per Innovació Docent informant més detalladament sobre cadascuna de les accions de formació ofertes i proporcionant l’enllaç d’inscripció que s’haurà de complimentar per tal de poder assistir a les formacions. Com a PDI, qualsevol consulta que al respecte de les formacions vulgueu fer, podeu enviar un correu a innovaciodocent@umanresa.cat

 

  Denominació acció Temporització Durada Descripció
1 L’autoregulació de l’aprenentatge: avançant en l’autonomia i responsabilitat de l’estudiantat Febrer 2023 4h (2+2) L’autoregulació de l’aprenentatge comprèn els factors sota els quals l’estudiantat pren el control del seu procés d’aprenentatge i, per tant, desenvolupa la seva autonomia i responsabilitat sobre el mateix. El curs presenta què fa que un/a estudiant aconsegueixi millors resultats i quines metodologies aplicar per a desenvolupar la seva autonomia.
2

Estratègies per donar un feedback eficient a l’estudiantat

Febrer 2023 4h (2+2) Un dels aspectes més rellevants a l’hora d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiantat el constitueix el feedback o retorn que els docents ofereixen al llarg de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta proposta formativa tracta el concepte del feedback formatiu al mateix temps que el repensarà tot coneixent les característiques que el fan efectiu. També es tracta l’estreta relació que hi ha entre aquest i l’autoregulació de l’aprenentatge per part de l’estudiantat. 
3 Tips per millorar l’aparença gràfica de l’aula virtual. 2a. edició Febrer 2023 2h Donar a conèixer recursos i eines per a poder millorar l’aparença gràfica de les aules virtuals d’assignatura.
4 Optimització del llibre de qualificacions de Moodle I (configuració de categories). 2a. edició Març 2023 2h Configurar el llibre de qualificacions d’acord amb allò establert en la planificació de l’assignatura o curs, detectant aquells elements que afecten al càlcul seleccionat (mitjana ponderada, qualificació més alta/baixa, inclou/exclou les qualificacions buides, etc.).
5 Optimització del llibre de qualificacions de Moodle II (configuració de la vista o informe d’estudiant). 2a. edició Març 2023 2h Aprofundir en les opcions de visualització dels informes del qualificador, les opcions de configuració i els paràmetres que es poden modificar per tal que l’estudiantat pugi veure les qualificacions en el seu informe d’usuari.
6 Optimització del llibre de qualificacions de Moodle III (configuració de càlculs avançats). 2a. edició Març 2023 2h Donar a conèixer la possibilitat d’introduir fórmules en els càlculs dels elements i categories del llibre de qualificacions de Moodle per així poder respondre a les característiques i condicionants establerts en el sistema d’avaluació de l’assignatura.
7 Elaboració i ús de rúbriques com a instrument d’avaluació. 4a. edició Març 2023 3h (2+1) Aprendre a dissenyar correctament una rúbrica i reflexionar sobre l'ús de les mateixes com a instruments d'avaluació en els contextos d'educació superior.
8 Com incrementar la motivació de l’estudiantat? Març 2023 2h 30' Establir estratègies de participació en l’àmbit acadèmic que el professorat pot emprar entre el seu estudiantat.
9 Elaboració de vídeos interactius amb H5P. 2a. edició Abril 2023 3h (2+1) Aprofundir en l’ús de la tipologia vídeo interactiu de l’eina H5P com a opció per a enriquir recursos d’aprenentatge presentats en aquest format. 
10 Ús de l’eina Genial.ly per a l’elaboració de recursos d’aprenentatge Maig 2023 2h Conèixer els elements necessaris per elaborar recursos d’aprenentatge mitjançant l’eina Genial.ly.
11 Avaluar a Moodle fent servir escales Maig 2023 1h 30' Conèixer com definir i implementar escales avaluatives a través del propi Moodle.

 

La informació es publicarà tant bon punt acabi d’estar definida.

La informació es publicarà al juliol del 2023, acabat el curs.

 

Oferta formativa curs acadèmic 2021-2022

 

  Denominació acció Durada Descripció
1 Elaboració i ús de rúbriques com a instrument d’avaluació. 1a. edició 3h (2+1) Aprendre a dissenyar correctament una rúbrica i reflexionar sobre l'ús de les mateixes com a instruments d'avaluació en els contextos d'educació superior.
2 La docència a UManresa (UVic-UCC). 1a. edició 30h Conèixer les bases pedagògiques i metodològiques de la docència a UManresa.
3 Elaboració i ús de rúbriques com a instrument d’avaluació. 2a. edició 3h (2+1) Aprendre a dissenyar correctament una rúbrica i reflexionar sobre l'ús de les mateixes com a instruments d'avaluació en els contextos d'educació superior.
4 Com oferir feedback a l’estudiantat a través de les eines de l’aula virtual 2h Conèixer les diverses eines que l’aula virtual posa a disposició del professorat per a poder oferir feedback a l’estudiantat.  
5 Elaboració de vídeos interactius amb H5P. 1a. edició 2h Aprofundir en l’ús de la tipologia vídeo interactiu de l’eina H5P com a opció per a enriquir recursos d’aprenentatge presentats en aquest format.  
6 La docència a UManresa (UVic-UCC). 2a. edició 30h Conèixer les bases pedagògiques i metodològiques de la docència a UManresa.
7 Elaboració de vídeos animats amb Powtoon. 1a. edició 2h Donar a conèixer l’eina web Powtoon per elaborar vídeos animats amb una finalitat pedagògica i/o divulgativa.  
8 Elaboració de vídeos animats amb Powtoon. 2a. edició 2h Donar a conèixer l’eina web Powtoon per elaborar vídeos animats amb una finalitat pedagògica i/o divulgativa.  
9 Elaboració de vídeos animats amb Powtoon. 3a. edició 2h Donar a conèixer l’eina web Powtoon per elaborar vídeos animats amb una finalitat pedagògica i/o divulgativa.  

 

  Denominació acció Durada Descripció
1 Estratègies i eines per millorar el pensament crític de l'estudiantat d'Infermeria  4h (2+2) Reflexionar sobre la rellevància de promoure el pensament crític entre l’estudiantat i conèixer estratègies per a fer-ho.
2 Formació per al professorat de Fisioteràpia associat com a facilitador/a als seminaris d’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). 1a. edició 4h Conèixer els aspectes bàsics d’una metodologia orientada a assolir un Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), així com els aspectes concrets entorn els dos casos dissenyats per a treballar-los entre l’estudiantat.
3 Aplicació als estudis d’ADE de la metodologia de l'estudi del cas 

4h 30’

(1h 30’+1h 30’+ 1h 30’)
Aprofundir en el coneixement i utilitats del mètode del cas.
4 L’Aprenentatge i Servei (ApS) als estudis d’Educació Infantil, una manera d’aprendre i ensenyar 4h (2+2) Conèixer què és l’ApS des de la mirada dels seus dinamismes bàsics i pedagògics i aprendre de forma pràctica com dissenyar un projecte d’ApS en el marc dels estudis d’Educació Infantil.
5 Estratègies i eines per treballar el pensament crític de l’estudiantat de Fisioteràpia  4h (2+2) Reflexionar sobre la rellevància de promoure el pensament crític entre l’estudiantat i conèixer estratègies per a fer-ho.
6 El pensament crític i el raonament clínic de l’estudiantat de Podologia: propostes i estratègies per a treballar-los  4h (2+2) Reflexionar sobre la rellevància de promoure el pensament crític en general entre l’estudiantat, així com la seva aplicació en l’àmbit sanitari com a raonament clínic, i conèixer estratègies per a fer-ho.
7 Estratègies i eines per treballar el pensament crític de l'estudiantat d'ADE  4h (2+2) Reflexionar sobre la rellevància de promoure el pensament crític entre l’estudiantat i conèixer estratègies per a fer-ho.

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte