Erasmus pràctiques

Informació general i requisits

 

Una mobilitat Erasmus+ per a pràctiques és una estada de formació en una entitat d’un altre país participant en el programa Erasmus, que té per finalitat que els estudiants adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic social del país d’acollida, al mateix temps que adquireixin una experiència laboral i millorin competències comunicatives i lingüístiques.

 

 

 

Requisits

Per participar en una estada de pràctiques en el marc del programa Erasmus cal complir els següents requisits generals:

 • Ser ciutadà/na d'un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d'un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. Acreditar estar en possessió d’un DNI Espanyol o NIE Espanyol.
 • Estar matriculat/da en un ensenyament oficial (Grau o Màster) del Campus Manresa de la UVic-UCC en el moment de realitzar la sol·licitud, i durant el període d’estada Erasmus pràctiques.
 • Haver superat, en el moment de l’estada de pràctiques, com a mínim el nombre equivalent al primer curs de grau (60 ECTS). En cas de Màster no s’aplica aquesta condició.
 • Fer una estada de pràctiques no inferior a 2 mesos.
 • En cas d’haver realitzat prèviament una mobilitat Erasmus dins el mateix cicle d’estudis, no superar els 12 mesos amb la suma total dels períodes de mobilitat Erasmus (estudi o pràctiques). Per cicle d’estudis s’entén cada nivell d’estudis definit en el Marc Europeu de Qualificacions (1r cicle – grau o equivalent, 2n cicle – Màster o equivalent).
 • No participar durant el curs 2020-2021 en cap altre programa de mobilitat en el mateix període de realització de l’estada de pràctiques. La realització d’una estada Erasmus+ estudi i d’una estada Erasmus+ pràctiques durant el mateix curs acadèmic és possible sempre i quan es duguin a terme en períodes diferents.
 • Estar degudament matriculat de l’/les assignatura/es de pràctiques i haver liquidat l’import de la matrícula i les taxes corresponents en el moment d’iniciar la mobilitat.
 • Complir els requeriments específics del Reglament de mobilitat de la Facultat de l’estudiant i de l’entitat d’acollida, si s’escau.
 • Tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.
 • Lliurar tota la documentació obligatòria dins els terminis establerts (per a més informació relativa a la documentació i terminis, veure l’apartat "Documentació").

 

Periodicitat i durada de l'estada Erasmus+

 • Les pràctiques es podran dur a terme en qualsevol període comprès entre mitjans de juliol del curs actual i el 30 d’agost de l’any següent.
 • Pràctiques: de 2 a 12 mesos

 

Nombre de mobilitats i beques Erasmus

Cada estudiant podrà gaudir de diverses mobilitats Erasmus fins a un màxim de 12 mesos per cada un dels tres cicles d’estudis:

 • Grau o equivalent, incloent-hi estudis de formació professional de grau superior. Els estudis de grau que donin accés directe a estudis de doctorat (Arquitectura, Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària), tindran fins a un màxim de 24 mesos.
 • Màster
 • Doctorat

 

Així doncs, al llarg de la seva vida acadèmica un estudiant pot acumular fins a 36 mesos de Mobilitat Erasmus.

 

Trobareu més informació a

 

 

El proyecto "Erasmus Prácticas" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de página web es responsabilidad exclusiva de la Universidat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.