Vés al contingut

Erasmus Formació

Imagen

erasmus formació

ERASMUS+ FORMACIÓ
Mobilitat internacional
per a PAS i PDI

El programa Erasmus+, aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2021 i emmarcat en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia d'Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education, és el programa de la Unió Europea que engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa engloba tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Aquest programa se centra en l'aprenentatge formal i informal amb una clara vocació d'internacionalització amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones de cara a l'empleabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

L'acció Erasmus+ Formació promou i facilita la realització d'estades curtes de formació (job shadowing, setmanes internacionals, etc.) o períodes d'aprenentatge per a observació en una institució d’educació superior situada a un altra país, ja sigui un país del programa Erasmus o associat.

Beneficiaris d’aquests ajuts:

 • Professorat de la UVic-UCC (PDI)
 • Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 • Personal contractat en altres institucions de caràcter públic o privat en l’àmbit del mercat laboral o en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut que participarien a la UVic-UCC fent docència (sol·licituds subjectes a valoració individual per part de la UVic-UCC).

Objectius principals d'aquest tipus de mobilitat:

 • Compartir els coneixements especialitzats
 • Adquirir noves capacitats pedagògiques i de disseny curricular
 • Connectar amb els homòlegs a l'estranger per a desenvolupar activitats comunes amb la finalitat d'aconseguir els objectius del programa
 • Intercanvi de bones pràctiques i reforçar la cooperació entre les institucions

Convocatòria 2023/24

La sol·licitud en línia romandrà activa del 10 de juliol de 2023 al 15 de maig de 2024, i es realitzaran 5 resolucions de concessió d’ajuts atorgant en cada convocatòria fins a un 20% dels ajuts disponibles:

 PERÍODES DE SOL·LICITUD:  
 20 de setembre de 2023  
 20 de novembre de 2023  
 15 de gener de 2024  
 15 de març de 2024  
 15 de maig de 2024  
 20 de juny de 2024  

Les resolucions es faran públiques en un termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà del termini de presentació de sol·licituds.

Plataforma europea que conté tota l'oferta que publiquen diferents universitats participants en el Programa Erasmus+ de possibilitats d'estada Erasmus Formació.
 • PAS 1: ​Instruccions de registre i accés
 • PAS 2: Caldrà adjuntar-hi:
  • Carta d'acceptació o correu electrònic de la institució d'acollida, on constin l'objectiu i les dates aproximades de la mobilitat.
  • Training program, el qual especifiqui les activitats de formació que es realitzaran durant l'estada.
 • PAS 3: Un cop finalitzada la sol·licitud, enviar el document PDF via email a judit.cabanas@uvic.cat que es genera, signat digitalment (amb certificat digital) pel sol·licitant i per la persona que autoritza la mobilitat.

A continuació es llista la documentació Erasmus que caldrà lliurar en cas d'adjudicació de l'ajut.

I. Abans de la mobilitat (fins a dues setmanes abans de l'inici de la mobilitat)

 • Document d'acceptació o renúncia a la plaça
 • Conveni de subvenció entre la UVic-UCC i el beneficiari. (Rebreu el document per correu electrònic.)
 • Acord de formació (Mobility Agreement) signat pel beneficiari de l'ajut, la persona de la UVic-UCC que autoritza la mobilitat i per la institució d'acollida. (Rebreu el document per correu electrònic.)

II. Després de la mobilitat (fins a dues setmanes després de la finalització de l'estada)

 • Certificat d'estada (Certificate of Attendance) signat i segellat per la institució d'acollida. (Rebreu el model de document per correu electrònic.)
 • Qüestionari UE(Rebreu l'enllaç del qüestionari automàticament per correu electrònic un cop finalitzada la mobilitat i caldrà contestar-lo en línia en un termini màxim de 30 dies.)
 • Justificants de viatge i allotjament (bitllets d'avió/tren i reserva d'allotjament). (Caldrà enviar-ne còpia per correu electrònic a judit.cabanas@uvic.cat.)

Assegurança

Per garantir la cobertura sanitària, qualsevol membre del personal laboral de la Fundació Universitària del Bages que inicia una estada de mobilitat fora de Catalunya o a l'estranger ha de seguir el Protocol per realitzar Estades fora de Catalunya o a l'estranger. Podeu fer la petició a UPersones: Documents d'empresa > Procediments de Gestió de Persones  > Sol.licitud de desplaçament fora del territori. 

Per qualsevol dubte o en cas de mobilitats amb altres cobertures o requisits específics, podeu posar-vos en contacte amb gestiopersones@umanresa.cat.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte