Vés al contingut

Accés, admissió i matrícula de màsters universitaris

Accés, admissió i matrícula

Accés

Requisits generals d'accés

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 • Un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada.)
 • Un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster.
 • Un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.

Requisits específics de cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics.

Accés per a alumnes estrangers

Segons el Reial Decret 1393/2007, en les seves modificacions recollides al Reial Decret 861/2010 i al Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, per accedir a un ensenyament de Màster oficial cal tenir: o Títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada); o bé o Títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster; o bé o Títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti, al país d'origen, per accedir a estudis de postgrau. La universitat comprovarà que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als títols oficials universitaris espanyols i que faculten, en el país expenedor del títol, per als ensenyaments de màster. L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui tindrà plena validesa oficial.

Estudis fora d'Espanya

La UVic-UCC accepta qualsevol document expedit en català, castellà o anglès. En cas que el document original no estigui en cap d'aquestes llengües, caldrà acompanyar l'original d'una traducció jurada. Tots els documents no espanyols hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i, si escau, han d'estar legalitzats. Consulteu el procediment que cal seguir per legalitzar documents.

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no és necessària l'homologació del títol, en qualsevol cas cal presentar un dels documents detallats a continuació:

 1. Si es disposa del títol homologat a l'estat espanyol: una còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.
 2. Si no es disposa del títol homologat: un certificat en el qual s'indiqui que, amb els estudis finalitzats es pot accedir a estudis d'un nivell mínim de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l'EQF) o equivalent al país on s'hagi estudiat.

Estudis fets dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Si s'ha estudiat dins de l'EEES es podrà presentar el Suplement Europeu al Títol en comptes dels documents esmentats en el punt anterior, sempre que s'hi indiqui que es pot accedir com a mínim a estudis de nivell de màster. En cas de no disposar de Suplement Europeu al Títol cal presentar la mateixa documentació de l'apartat anterior (Estudis fora d'Espanya).

Admissió

Per accedir a aquest Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic serà imprescindible estar en possessió del títol de Graduat i/o Diplomat en Fisioteràpia, o un títol universitari estranger.

Preinscripció

La preinscripció al Màster universitari es realitza del 16 de maig al 8 de juliol de 2022.

2n període de preinscripció: Del 1 al 14 de setembre 2022 (si hi ha places disponibles).

Per fer efectiva la preinscripció cal enviar un correu electrònic a: masterfisioterapiasm@umanresa.cat 

Adjuntant els següents documents:

 1. Còpia compulsada del DNI (o passaport, en el cas dels estrangers).
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o bé còpia compulsada on constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions corresponents. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.
 3. Còpia compulsada del títol o resguard universitari.
 4. Curriculum vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d'accés al màster.

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.

Matrícula

La matrícula al Màster Universitari es realitza durant la segona quinzena de juliol de 2022.

Accés

Requisits generals d'accés

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 • Un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada.)
 • Un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster.
 • Un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.

Requisits específics de cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics.

Accés per a alumnes estrangers

Segons el Reial Decret 1393/2007, en les seves modificacions recollides al Reial Decret 861/2010 i al Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, per accedir a un ensenyament de Màster oficial cal tenir: o Títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada); o bé o Títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster; o bé o Títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti, al país d'origen, per accedir a estudis de postgrau. La universitat comprovarà que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als títols oficials universitaris espanyols i que faculten, en el país expenedor del títol, per als ensenyaments de màster. L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui tindrà plena validesa oficial.

Estudis fora d'Espanya

La UVic-UCC accepta qualsevol document expedit en català, castellà o anglès. En cas que el document original no estigui en cap d'aquestes llengües, caldrà acompanyar l'original d'una traducció jurada. Tots els documents no espanyols hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i, si escau, han d'estar legalitzats. Consulteu el procediment que cal seguir per legalitzar documents.

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no és necessària l'homologació del títol, en qualsevol cas cal presentar un dels documents detallats a continuació:

 1. Si es disposa del títol homologat a l'estat espanyol: una còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.
 2. Si no es disposa del títol homologat: un certificat en el qual s'indiqui que, amb els estudis finalitzats es pot accedir a estudis d'un nivell mínim de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l'EQF) o equivalent al país on s'hagi estudiat.

Estudis fets dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Si s'ha estudiat dins de l'EEES es podrà presentar el Suplement Europeu al Títol en comptes dels documents esmentats en el punt anterior, sempre que s'hi indiqui que es pot accedir com a mínim a estudis de nivell de màster. En cas de no disposar de Suplement Europeu al Títol cal presentar la mateixa documentació de l'apartat anterior (Estudis fora d'Espanya).

Admissió

Els interessats en cursar el Màster universitari en Metodologia de la Simulació, a més de complir els requisits generals d'accés, hauran d'acreditar els dos requisits d'admissió següents:

 • Posseir un títol universitari superior en l'àmbit de les ciències de la salut (preferentment en medicina, infermeria, fisioteràpia, podologia, logopèdia, treball social, nutrició humana i dietètica i psicologia) o les Ciències socials (preferentment en pedagogia, educació infantil, educació primària, sociologia, antropologia, ADE, econòmiques, dret i relacions laborals).
 • Tenir experiència docent de tres anys o més, o bé experiència de tres anys o més a les àrees de formació de departaments de recursos humans de les organitzacions.

Preinscripció

La preinscripció al Màster universitari es realitza del 16 de maig al 8 de juliol de 2022.

2n període de preinscripció: Del 1 al 14 de setembre 2022 (si hi ha places disponibles).

Per fer efectiva la preinscripció cal enviar un correu electrònic a: mastersimulacio@umanresa.cat

Adjuntant els següents documents:

 1. Còpia compulsada del DNI (o passaport, en el cas dels estrangers).
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o bé còpia compulsada on constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions corresponents. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.
 3. Còpia compulsada del títol o resguard universitari.
 4. Curriculum vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d'accés al màster.

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.

Matrícula

La matrícula al Màster Universitari es realitza durant la segona quinzena de juliol de 2022.

Admissió

Les persones interessades en cursar el Màster universitari en Salut i Comunitat hauran d'acreditar un dels requisits d'admissió següents:

 • Posseir una titulació de grau o equivalent en ciències de la salut (específicament medicina, infermeria, fisioteràpia, ciències de l’activitat física, logopèdia, nutrició, podologia, psicologia, farmàcia, veterinària i teràpia ocupacional).
 • Posseir una titulació de grau o equivalent en ciències socials (específicament sociologia, antropologia, estadística, ciències polítiques, treball social i educació social).
 • Es permetrà l’accés a persones que sense posseir cap de les titulacions citades tinguin experiència professional de tres anys exercint en l’àmbit de la salut pública i la salut comunitària.

*Les persones sense una titulació universitària prèvia en ciències de la salut hauran de superar els complements de formació (6 ECTS)

Prematrícula

La prematrícula al Màster universitari en Salut i Comunitat es realitza de febrer a abril de 2022.

La preinscripció es realitza del 16 de maig al 8 de juliol de 2022.

2n període de preinscripció: Del 1 al 14 de setembre 2022 (si hi ha places disponibles).

Per fer efectiva la preinscripció cal enviar un correu electrònic a: saludycomunidad@umanresa.cat

Adjuntant els següents documents:

 1. Còpia compulsada del DNI (o passaport, en el cas dels estrangers).
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o bé còpia compulsada on constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions corresponents. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.
 3. Còpia compulsada del títol o resguard universitari.
 4. Curriculum vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d'accés al màster.

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.

Matrícula

El període de primeres matrícules és del mes d’abril fins al 17 de juny de 2022.

La matrícula es realitza durant la segona quinzena de juliol de 2022.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte