Vés al contingut

Accés, admissió i matrícula de màsters universitaris

Accés, admissió i matrícula

Accés

Requisits generals d'accés

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 • Un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada.)
 • Un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster.
 • Un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.
 • Estàs cursant un grau oficial en una universitat de l'Estat espanyol i només et falta superar el Treball de Fi de Grau per obtenir el títol. Per garantir la prioritat als estudiants que ja disposen del títol del grau, només pots formalitzar la preinscripció i fer una matrícula condicionada al màster durant el darrer període del calendari de tràmits. La condició és que acreditis que has formalitzat la matrícula de TFG i que estàs en condicions de poder-te titular durant el mateix curs acadèmic en què curses el màster. En cap cas no pots obtenir el títol de màster universitari si prèviament no has obtingut el títol oficial de grau.

Requisits específics de cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics.

 

Accés per a alumnes estrangers

Segons el Reial Decret 1393/2007, en les seves modificacions recollides al Reial Decret 861/2010 i al Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, per accedir a un ensenyament de Màster oficial cal tenir: o Títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada); o bé o Títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster; o bé o Títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti, al país d'origen, per accedir a estudis de postgrau. La universitat comprovarà que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als títols oficials universitaris espanyols i que faculten, en el país expenedor del títol, per als ensenyaments de màster. L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui tindrà plena validesa oficial.

Estudis fora d'Espanya

La UVic-UCC accepta qualsevol document expedit en català, castellà o anglès. En cas que el document original no estigui en cap d'aquestes llengües, caldrà acompanyar l'original d'una traducció jurada. Tots els documents no espanyols hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i, si escau, han d'estar legalitzats. Consulteu el procediment que cal seguir per legalitzar documents.

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no és necessària l'homologació del títol, en qualsevol cas cal presentar un dels documents detallats a continuació:

 1. Si es disposa del títol homologat a l'estat espanyol: una còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.
 2. Si no es disposa del títol homologat: un certificat en el qual s'indiqui que, amb els estudis finalitzats es pot accedir a estudis d'un nivell mínim de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l'EQF) o equivalent al país on s'hagi estudiat.

Estudis fets dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Si s'ha estudiat dins de l'EEES es podrà presentar el Suplement Europeu al Títol en comptes dels documents esmentats en el punt anterior, sempre que s'hi indiqui que es pot accedir com a mínim a estudis de nivell de màster. En cas de no disposar de Suplement Europeu al Títol cal presentar la mateixa documentació de l'apartat anterior (Estudis fora d'Espanya).

 

Requisits d’admissió

Per accedir a aquest Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic serà imprescindible estar en possessió del títol de Graduat i/o Diplomat en Fisioteràpia, o un títol universitari estranger equivalent.

 

Criteris de selecció

Quan el nombre de sol·licituds d’accés de persones que compleixen requisits, sigui superior al nombre de places de l’ensenyament, s’aplicaran els següents criteris de valoració de mèrits per seleccionar els candidats que seran admesos:

 • L’expedient acadèmic dels estudis que hagin cursats amb anterioritat: 50%
  • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic del títol d’accés multiplicada per 0,40
 • L’experiència professional relacionada amb l’àmbit del màster: 30%
  • Superior a 5 anys: 3 punts
  • Entre 3 i 5 anys: 2 punts
  • Entre 1 i 2 anys: 1 punt
 • Una declaració d’objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que l’han conduït a sol·licitar plaça en el Máster: 10%
  • Adequació: fins a 2 punts
 • El coneixement d’una tercera llengua: 5%
  • Nivell B2 o superior: 2 punts
  • Nivell B1: 1 punt
 • La mobilitat durant els estudis previs: 5%
  • Mobilitat acreditada: 2 punts

 

Preinscripció i matrícula

Pots sol·licitar l’admissió al màster fins al 26 de juliol de 2024. Sempre i quan hi hagi places disponibles s’obrirà un segon període de matrícula al setembre.

10% de descompte en l’import dels crèdits matriculats si ho fas abans del 14 de juny.
10% de descompte a exalumnes d'UManresa/FUB i UVic.
* Aquests dos descomptes són acumulables.

Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Alternativament, en el cas que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Permís Individual de Formació (PIF).

Per fer efectiva la preinscripció cal enviar un correu electrònic a: masterfisioterapiasm@umanresa.cat 

Adjuntant els següents documents:

 1. Còpia compulsada del DNI (o passaport, en el cas dels estrangers).
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o bé còpia compulsada on constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions corresponents. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.
 3. Còpia compulsada del títol o resguard universitari.
 4. Curriculum vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d'accés al màster.

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.

Accés

Requisits generals d'accés

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 • Un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada.)
 • Un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster.
 • Un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.
 • Estàs cursant un grau oficial en una universitat de l'Estat espanyol i només et falta superar el Treball de Fi de Grau per obtenir el títol. Per garantir la prioritat als estudiants que ja disposen del títol del grau, només pots formalitzar la preinscripció i fer una matrícula condicionada al màster durant el darrer període del calendari de tràmits. La condició és que acreditis que has formalitzat la matrícula de TFG i que estàs en condicions de poder-te titular durant el mateix curs acadèmic en què curses el màster. En cap cas no pots obtenir el títol de màster universitari si prèviament no has obtingut el títol oficial de grau.

Requisits específics de cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics.

 

Accés per a alumnes estrangers

Segons el Reial Decret 1393/2007, en les seves modificacions recollides al Reial Decret 861/2010 i al Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, per accedir a un ensenyament de Màster oficial cal tenir: o Títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada); o bé o Títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster; o bé o Títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti, al país d'origen, per accedir a estudis de postgrau. La universitat comprovarà que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als títols oficials universitaris espanyols i que faculten, en el país expenedor del títol, per als ensenyaments de màster. L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui tindrà plena validesa oficial.

Estudis fora d'Espanya

La UVic-UCC accepta qualsevol document expedit en català, castellà o anglès. En cas que el document original no estigui en cap d'aquestes llengües, caldrà acompanyar l'original d'una traducció jurada. Tots els documents no espanyols hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i, si escau, han d'estar legalitzats. Consulteu el procediment que cal seguir per legalitzar documents.

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no és necessària l'homologació del títol, en qualsevol cas cal presentar un dels documents detallats a continuació:

 1. Si es disposa del títol homologat a l'estat espanyol: una còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.
 2. Si no es disposa del títol homologat: un certificat en el qual s'indiqui que, amb els estudis finalitzats es pot accedir a estudis d'un nivell mínim de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l'EQF) o equivalent al país on s'hagi estudiat.

Estudis fets dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Si s'ha estudiat dins de l'EEES es podrà presentar el Suplement Europeu al Títol en comptes dels documents esmentats en el punt anterior, sempre que s'hi indiqui que es pot accedir com a mínim a estudis de nivell de màster. En cas de no disposar de Suplement Europeu al Títol cal presentar la mateixa documentació de l'apartat anterior (Estudis fora d'Espanya).

 

Requisits d’admissió

Els interessats en cursar el Màster universitari en Metodologia de la Simulació, a més de complir els requisits generals d'accés, hauran d'acreditar els dos requisits d'admissió següents:

 • Posseir un títol universitari superior en l'àmbit de les ciències de la salut (preferentment en Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia, Treball Social, Nutrició Humana i Dietètica i Psicologia) o les Ciències Socials (preferentment en Pedagogia, Educació Infantil, Educació Primària, Sociologia, Antropologia, ADE, Econòmiques, Dret i Relacions Laborals).
 • Tenir experiència docent de tres anys o més, o bé experiència de tres anys o més a les àrees de formació de departaments de recursos humans de les organitzacions.

 

Criteris de selecció

La Normativa de Màster de la UVic-UCC contempla també els següents criteris per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ser admesos en el màster, que s’han ponderat específicament per aquest màster:

 • Grau d’afinitat de la titulació prèvia als estudis de Màster descrits en el punt anterior: 30%
 • Qualificació de la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis que s’hagin cursat amb anterioritat: 10%
 • L’experiència professional superior a la sol·licitada com a requisit  d’admissió, relacionada amb l’àmbit del màster: 30%
 • El coneixement d’una tercera llengua, de nivell superior al requisit d’admissió aplicable: 5%
 • La mobilitat durant els estudis previs: 5%
 • Possible aplicabilitat de les competències adquirides. Justificar per part d’una organizació/empresa o el responsable acadèmic d’un centre universitari que l’interessat vulgui desenvolupar un projecte de formació o investigació que inclogui la simulació: 20%

 

Preinscripció i matrícula

Pots sol·licitar l’admissió al màster fins al 26 de juliol de 2024. Sempre i quan hi hagi places disponibles s’obrirà un segon període de matrícula al setembre.

10% de descompte en l’import dels crèdits matriculats si ho fas abans del 14 de juny.
10% de descompte a exalumnes d'UManresa/FUB i UVic.
* Aquests dos descomptes són acumulables.

Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Alternativament, en el cas que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Permís Individual de Formació (PIF).

Per fer efectiva la preinscripció cal enviar un correu electrònic a: mastersimulacio@umanresa.cat

Adjuntant els següents documents:

 1. Còpia compulsada del DNI (o passaport, en el cas dels estrangers).
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o bé còpia compulsada on constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions corresponents. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.
 3. Còpia compulsada del títol o resguard universitari.
 4. Curriculum vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d'accés al màster.

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.

Accés

Requisits generals d'accés

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 • Un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada.)
 • Un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster.
 • Un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.
 • Estàs cursant un grau oficial en una universitat de l'Estat espanyol i només et falta superar el Treball de Fi de Grau per obtenir el títol. Per garantir la prioritat als estudiants que ja disposen del títol del grau, només pots formalitzar la preinscripció i fer una matrícula condicionada al màster durant el darrer període del calendari de tràmits. La condició és que acreditis que has formalitzat la matrícula de TFG i que estàs en condicions de poder-te titular durant el mateix curs acadèmic en què curses el màster. En cap cas no pots obtenir el títol de màster universitari si prèviament no has obtingut el títol oficial de grau.

Requisits específics de cada màster

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics.

Aquest títol no habilita per exercir una professió sanitària a Espanya.

 

Accés per a alumnes estrangers

Segons el Reial Decret 1393/2007, en les seves modificacions recollides al Reial Decret 861/2010 i al Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, per accedir a un ensenyament de Màster oficial cal tenir: o Títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada); o bé o Títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster; o bé o Títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti, al país d'origen, per accedir a estudis de postgrau. La universitat comprovarà que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als títols oficials universitaris espanyols i que faculten, en el país expenedor del títol, per als ensenyaments de màster. L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui tindrà plena validesa oficial.

Estudis fora d'Espanya

La UVic-UCC accepta qualsevol document expedit en català, castellà o anglès. En cas que el document original no estigui en cap d'aquestes llengües, caldrà acompanyar l'original d'una traducció jurada. Tots els documents no espanyols hauran de ser oficials i expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i, si escau, han d'estar legalitzats. Consulteu el procediment que cal seguir per legalitzar documents.

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no és necessària l'homologació del títol, en qualsevol cas cal presentar un dels documents detallats a continuació:

 1. Si es disposa del títol homologat a l'estat espanyol: una còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.
 2. Si no es disposa del títol homologat: un certificat en el qual s'indiqui que, amb els estudis finalitzats es pot accedir a estudis d'un nivell mínim de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l'EQF) o equivalent al país on s'hagi estudiat.

Estudis fets dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Si s'ha estudiat dins de l'EEES es podrà presentar el Suplement Europeu al Títol en comptes dels documents esmentats en el punt anterior, sempre que s'hi indiqui que es pot accedir com a mínim a estudis de nivell de màster. En cas de no disposar de Suplement Europeu al Títol cal presentar la mateixa documentació de l'apartat anterior (Estudis fora d'Espanya).

 

Requisits d’admissió

Les persones interessades en cursar el Màster universitari en Salut i Comunitat hauran d'acreditar un dels requisits d'admissió següents:

 • Posseir una titulació de grau o equivalent en ciències de la salut (específicament Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Ciències de l’Activitat Física, Logopèdia, Nutrició i Dietètica, Podologia, Psicologia, Farmàcia, Veterinària i Teràpia Ocupacional).
 • Posseir una titulació de grau o equivalent en Ciències Socials (específicament Sociologia, Antropologia, Estadística, Ciències Polítiques, Treball Social i Educació Social).
 • Es permetrà l’accés a persones que sense posseir cap de les titulacions citades tinguin experiència professional de tres anys exercint en l’àmbit de la salut pública i la salut comunitària.

*Les persones sense una titulació universitària prèvia en ciències de la salut hauran de superar els complements de formació (6 ECTS).

 

Criteris de selecció

La Normativa de Màster de la UVic-UCC contempla també, els següents criteris per a la valoració de mèrits de les persones estudiants que vulguin ser admesos en el Màster, que s’han ponderat específicament per aquest màster:

 • Grau d’afinitat de la titulació prèvia als estudis de Màster: 10%
 • L’expedient acadèmic dels estudis que s’hagin cursat amb anterioritat: 30%
 • L’experiència professional relacionada amb l’àmbit del màster: 30%
 • El coneixement d’una tercera llengua: 10%
 • La mobilitat durant els estudis previs: 5%
 • Una declaració d’objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que l’han conduït a sol·licitar plaça en el Màster: 15%

 

Preinscripció i matrícula

Pots sol·licitar l’admissió al màster fins al 26 de juliol de 2024. Sempre i quan hi hagi places disponibles s’obrirà un segon període de matrícula al setembre.

10% de descompte en l’import dels crèdits matriculats si ho fas abans del 14 de juny.
10% de descompte a exalumnes d'UManresa/FUB i UVic.
* Aquests dos descomptes són acumulables.

Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Alternativament, en el cas que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Permís Individual de Formació (PIF).

Per fer efectiva la reserva de la plaça cal enviar un correu electrònic a: saludycomunidad@umanresa.cat

Adjuntant els següents documents:

 1. Còpia compulsada del DNI (o passaport, en el cas dels estrangers).
 2. Certificat Acadèmic Personal de la titulació universitària o bé còpia compulsada on constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions corresponents. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat. Opcionalment aquest document pot ser substituït pel Suplement Europeu al Títol.
 3. Còpia compulsada del títol o resguard universitari.
 4. Curriculum vitae.
 5. Carta de motivació.
 6. Documentació acreditativa, si escau, dels requisits específics d'accés al màster.

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte