Vés al contingut

Consells per ajustar la factura fiscal de l'IRPF i coses a tenir en compte de cara al 2024

Imagen

01/12/2023

Abans que acabi l'any 2023, encara tenim l'oportunitat de reduir la factura de l'IRPF a Espanya a través de diverses estratègies. Aquestes inclouen la formalització de contractes de lloguer abans de final d'any, amortitzar hipoteques, aportar recursos a plans de pensions i entendre les implicacions fiscals de les dietes i assegurances mèdiques en la nòmina. També es recomana aprofitar les deduccions per obres d'eficiència energètica i la compra de vehicles elèctrics, així com fer donatius, que ofereixen beneficis fiscals significatius. Aquestes accions poden ajudar a minimitzar legalment la factura fiscal abans de la campanya de la renda de 2023.

Vivenda, lloguer i hipoteca

Si som propietaris i volem posar un pis a lloguer és convenient formalitzar el contracte abans que acabi l'any 2023. Si ho fem a partir del 2024, la reducció passarà a ser del 50 %, mentre que per a tots aquells contractes tancats abans del 31 de desembre de 2023, la reducció a aplicar serà del 60%. Com és lògic, com més reducció, menys rendiments a declarar i, per tant, menys impost a satisfer. Accelerem doncs la formalització d’aquests contractes en la mesura que sigui possible.

Les persones que van adquirir la seva vivenda habitual abans de l'1 de gener de 2013 i que encara continuen pagant la hipoteca, recordar-los que la xifra màxima sobre la qual poden aplicar la deducció per inversió en la vivenda habitual és de 9.040 euros per persona i any, de manera que si tenim un excedent de tresoreria, podem aprofitar per amortitzar hipoteca i gaudir de més deducció aquest any. Fiscalment, no ens convé mai superar l’esmentada xifra de 9.040 euros, una xifra que fa referència tant al pagament de capital com al d’interessos.

Els plans de pensions

Un clàssic de les recomanacions que es fan tradicionalment per aquestes dates son les aportacions als plans de pensions. Es tracta d’un sistema que s’ha anat limitant en el temps, però que encara cal tenir en consideració. En aquests casos, cal contemplar que  les aportacions a plans de pensions poden reduir la factura fiscal fins a un màxim de 1.500 euros anuals, amb el límit del 30% de la suma de rendiments del treball i d'activitats econòmiques. Aquest xifra pot augmentar fins a 8.500 euros si aquest increment està vinculat a contribucions empresarials o aportacions del treballador. Una altra opció que tenen aquells contribuents el cònjuge dels quals no tingui ingressos superiors als 8.000 euros anuals passa per reduir la seva base a través d'aportacions al pla de la parella, en aquests casos amb una base màxima de 1.000 euros.

Rendiments del treball

El sou que obtenen els empleats de les seves empreses tributa com a rendiments del treball a l’IRPF. La majoria de conceptes de la nòmina no estan exempts de tributació. En tot cas, recordar que les dietes que l'empresa abona al treballador amb motiu del desplaçament fora del lloc de treball i del municipi de residència habitual, sempre que el treballador realitza el desplaçament en vehicle propi, estan exempts 0,26 €/km recorregut des del passat 17 de juliol de 2023. Abans d’aquesta data, la xifra exempta de tributació era de 0,19€/km.

Si es percep una assegurança mèdica de l'empresa, sempre que el prenedor d’aquesta sigui la pròpia empresa, aquesta es considera retribució en espècie i està exempta de tributació fins a 500 euros anuals. Es necessari saber que aquesta cobertura es pot fer extensiva també al cònjuges i fills menors de 25 anys que convisquin amb el treballador amb el mateix límit de 500 euros anuals  per persona o bé 1.500 euros si parlem de persones amb discapacitat. També poden gaudir d’aquesta avantatge les persones autònomes que contractin aquestes cobertures pel seu compte.

Deduccions relacionades amb l'eficiència energètica 

Recordar que s’està acabant el termini de determinades deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges. A finals d’aquest 2023, per exemple, es tanca el termini per deduir-se obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració i la deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable. Per contra continuarà vigent dins a finals de 2024 la deducció per obres de rehabilitació energètica.

Si s’està pensant en adquirir un vehicle elèctric, convé recordar que es tindrà dret a una deducció de l’IRPF del 15% sobre una base màxima de 20.000 euros. Cal que aquest vehicle no s’afecti a una activitat econòmica i s’ha de destacar que per fer aquesta adquisició no hi ha especial pressa fiscalment parlant, ja que es podrà gaudir per adquisicions fetes pel que queda de 2023 i també durant tot el 2024. Tot el que hem comentat en aquest paràgraf serveix també per la adquisició de sistemes de recàrrega de bateria per aquests turismes, en aquests cas sobre una base màxima de 4.000 €.

I per acabar recordar que, en aquestes èpoques nadalenques durant les quals ser solidaris és especialment important,  pels primers 150 € de donatius a determinades entitats, en general podem gaudir d’una deducció del 80%. Per tant, l'entitat receptora rep els diners íntegrament i nosaltres podem recuperar la donació via renda, de manera que si fem una aportació de 150 €, en recuperem 120,00 € via renda. Ser solidari en aquestes condicions no té excusa.  

Jordi Rojas Donada, docent del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials de Manresa

Afegeix un nou comentari

Comparteix a les xarxes:

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte