Vés al contingut

Pla d'Acció Tutorial

Tots els alumnes de grau de la FUB tenen un tutor/a que els acompanya al llarg dels seus estudis, i que és  la seva persona de referència a la universitat. Es tracta d'un professor/a, que té com a funció fer un seguiment de l'alumne i ajudar-lo en tot allò que estigui relacionat amb l'àmbit acadèmic. El tutor/a facilita a l'estudiant la integració a la universitat, l'aconsella sobre l'elecció d'assignatures, l'informa sobre les pràctiques, l'estimula perquè es formi i l'orienta sobre les sortides professionals, de formació complementària o de recerca quan finalitza els estudis.

Per conèixer el tutor/a assignat contacteu amb la Secretaria dels estudis matriculats.

 

1. ÒRGAN RESPONSABLE

El disseny i la planificació del Pla d’acció tutorial de l’alumnat, així com la seva gestió, corresponen a la Comissió de Grau del Campus Manresa de la UVic-UCC, formada pels degans de les Facultats de Ciències de la Salut i la Facultat de Ciències Socials de Manresa, la direcció dels graus, la direcció de Qualitat i serveis acadèmics i la responsable de Gestió acadèmica.

 

2. CONTINGUTS DEL SISTEMA DE TUTORITZACIÓ DE L’ALUMNAT

El sistema de tutorització de l’alumnat es fonamenta en la tasca de tutoria, que es materialitza en una determinada Acció tutorial i s’ordena d’acord amb un Pla d’Acció Tutorial. 

a) Tutoria: El suport i orientació a l’alumnat es basa en un model de tutoria que assumeix les funcions següents:

1.Facilitar el desenvolupament personal de l’alumnat

2.Supervisar el progrés acadèmic de l’alumnat

3.Donar a conèixer entre l’alumnat l’organització institucional i les seves normes

4.Oferir a l’alumnat un referent de confiança i autoritat

5.Gestionar les demandes de l’alumnat davant la universitat

b) Acció tutorial: És el procés d’ajuda i orientació que porta a terme el professorat tutor per contribuir en el desenvolupament integral de l’alumnat i que es concreta en les següents accions:

 • Facilitar a l’alumnat el procés de transició dels estudis secundaris als universitaris.
 • Facilitar a l’alumnat la seva inserció a la Universitat.
 • Facilitar a l’alumnat la metodologia pròpia de l’educació superior.
 • Facilitar a l’alumnat l’inici de la seva elecció d’itinerari formatiu.
 • Facilitar a l’alumnat el procés de transició entre la universitat i el món professional.
 • Orientar i supervisar l’alumnat en les seves pràctiques a empreses i entitats externes.
 • Estimular en l’alumnat la recerca de coneixement sobre les opcions professionals.
 • Estimular en l’alumnat la continuació de la seva formació i actualització.
 • Orientar l’alumnat cap a la professionalització i/o la recerca.

En el cas de l’alumnat provinent de fora de Catalunya i de l’estat espanyol, es vetllarà especialment per la seva integració i per garantir que la llengua no suposa cap impediment per seguir el curs amb normalitat.

c) Pla d’Acció Tutorial: És el conjunt d’accions sistemàtiques i coordinades d’orientació personal, acadèmica i professional, dissenyades i planificades pels tutors, professors i tècnics amb la col·laboració de la comunitat universitària, que té per objectiu orientar, supervisar i acompanyar l’alumne durant els seus estudis universitaris. El PAT es desenvolupa d’acord amb tres fases, que es detallaran en el següent apartat.

 

3. PROCEDIMENTS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

El Pla d’Acció Tutorial comporta l’execució de diversos procediments:

a) Selecció del professorat tutor: La selecció del professorat tutor correspon a la direcció del centre, a petició del responsable de la titulació, que en tot cas atén els següents criteris:

1.La proposta ha de preveure com a mínim un professor tutor per a cada vint alumnes matriculats a primer curs.

2.La proposta ha de respectar la igualtat entre les persones i evitar la discriminació.

3.La proposta inclourà professorat amb dedicació parcial a la Universitat només en cas d’insuficient nombre de professorat a dedicació completa en una titulació per poder cobrir les necessitats del contingent d’alumnes.

b) Assignació del professorat tutor: Un cop aprovada la proposta anual de professorat tutor, que es planifica al llarg del mes de maig, els responsables de cada titulació resolen l’assignació de l’alumnat a cada professor tutor durant el mes de setembre. En aquest procés cal respectar les següents regles internes:

1.  A l’alumnat se’ls han d’assignar tutors que siguin professors en els seus estudis.

2.  Tutors i tutoritzats poden sol·licitar la revisió de les assignacions anuals a la direcció del centre durant el mes de juny, acreditant les raons per les quals se sol·licita, i són ateses si compten amb l’informe favorable del responsable dels estudis.

c) Formació del professorat tutor: Possibles accions de formació anuals:

 • Sessió informativa a principi de curs: exposició del conjunt de normatives que afecten l’alumnat i que el tutor cal que conegui per transmetre-les adequadament en l’acció tutorial.
 • A final de curs, sessió de debat amb l’equip directiu sobre el desenvolupament de l’acció tutorial, les dificultats que comporta i els reptes. Aquest debat esdevé un procediment de consulta interna per a la millora de la qualitat de l’acció tutorial, i queda recollit en l’informe final sobre l’acció tutorial.
 • Quan es consideri oportú, s’organitza un taller de formació sobre algun dels aspectes de la tutoria, a càrrec d’especialistes d’aquest àmbit.

d) Seguiment de l’acció tutorial:

Els tutors disposen d’una aplicació informàtica o Moodle, que els permet accedir a tota la informació acadèmica dels seus tutoritzats, disposar d’una eina de comunicació amb aquests alumnes i d’uns models normalitzats de fitxes i informes que cal mantenir actualitzats. Per a un bon seguiment de l’acció tutorial, els tutors han d’obrir una fitxa per a cada tutoritzat, on registraran les visites, els problemes específics de cada un i tot allò que considerin convenient per a un bon seguiment dels estudis de l’alumnat.

El seguiment anual de l’alumnat varia en funció del curs en què es troba l’alumne. Així doncs, la universitat ha establert les següents fases:

Fase 1: Primer curs.

 • Entrevistes: El protocol normalitzat del seguiment per al primer curs estableix tres entrevistes a cada tutoritzat:
  • A l’inici de curs, amb l’objectiu principal de donar-se a conèixer, explicar el sistema de tutorització i resoldre les primeres qüestions que se li puguin plantejar a l’alumne. [Es contempla la possibilitat de realitzar aquesta tutoria amb grups reduïts d’alumnes]. En el cas d’alumnes internacionals del grau, cal assegurar que s’integren adequadament.
  • Després de la junta d’avaluació del primer semestre, amb l’objectiu de fer una valoració del primer semestre i enfocar adequadament el segon.
  • En finalitzar el curs, i abans de la matriculació, amb l’objectiu de fer una valoració global del seu rendiment acadèmic durant el primer any a la universitat i preparar el següent curs.

 A part d’aquestes entrevistes predeterminades, l’alumne pot sol·licitar una entrevista amb el tutor sempre que ho consideri convenient.

 • Informes: El tutor ha d’elaborar els següents informes d’acord amb els models normalitzats:
  • La fitxa inicial del tutoritzat amb les dades personals i acadèmiques [F 01]
  • L’informe arran de la segona entrevista amb la valoració dels resultats acadèmics del primer semestre [F 02]
  • A final de primer curs, un informe de valoració global del rendiment i evolució del tutoritzat i autorització de la matrícula del pròxim curs. [F 03]
  • L’informe d’incidències, en cas que l’alumne/a hagi sol·licitat una entrevista per alguna incidència o problemàtica personal. [F 04]

Fase 2: Segon i tercer curs.

 • Entrevistes: Durant el segon i tercer curs el tutor ofereix un horari d’atenció a l’alumnat per atendre aquells alumnes que per iniciativa pròpia sol·licitin una entrevista. A més a més, el protocol contempla dues entrevistes:
  • Si el tutor percep que el rendiment acadèmic de l’alumne ha baixat o detecta algun problema en el seguiment dels estudis.
  • En finalitzar segon i tercer curs, amb l’objectiu de fer una valoració del curs acadèmic i orientar l’alumne per a la matrícula del curs següent. (Aquesta és de caràcter obligatori)
 • Informes: El tutor ha d’elaborar el següent informe:
  • Informe en el cas que el tutor/a hagi considerat necessària una entrevista amb el tutoritzat. [F 05]
  • En finalitzar el segon curs, un informe de valoració global del rendiment acadèmic i evolució del tutoritzat i autorització de la matriculació per al pròxim curs. [F 06]
  • En finalitzar el tercer curs, el tutor fa una valoració global del rendiment i evolució del tutoritzat d’acord amb un model normalitzat. Aquest informe es dirigeix especialment als aspectes rellevants de cara al futur professional, tot indicant els interessos professionals, les qualitats i insuficiències en l’àrea que està estudiant. Aquest informe, a part de ser una eina important de l’avaluació acadèmica, serveix com a referència per a l’orientació en la presa de decisions de l’últim curs i l’elecció d’itinerari. [F 07]

Fase 3: Quart curs.

 • Entrevistes: Durant el quart curs l’acció tutorial no se sotmet a un protocol d’un nombre determinat d’entrevistes programades. El tutor ofereix un horari d’atenció a l’alumnat per atendre aquells alumnes que per iniciativa pròpia sol·licitin una entrevista. L’acció tutorial de l’últim curs se centra en l’orientació posterior, ja sigui professional o de continuïtat formativa.
 • Informes: El tutor ha d’elaborar els següents informes:
  • En acabar el curs, el tutor elabora un informe en el qual recull els elements a tenir en compte per part del tutoritzat a l’hora d’escollir la seva continuïtat en un segon cicle universitari o bé la seva inserció laboral. [F 08]

e) Avaluació de l’acció tutorial:

 En finalitzar cada fase (final de primer, tercer i quart curs), l’alumnat ha d’emplenar una enquesta de satisfacció sobre l’acció tutorial [Doc 1]. El resultat de les enquestes de satisfacció es recullen en l’informe acadèmic que elabora anualment la direcció del centre i que, a part d’una valoració global sobre el desenvolupament de l’acció tutorial, incorpora, si escau, propostes de millora de la qualitat en l’atenció tutorial, que poden ser de naturalesa normativa, organitzativa o procedimental [Doc 2]

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte