Vés al contingut

Preinscripció i matrícula Formació Contínua

Màsters, Postgraus i Títols d'Expert

Preinscripció

La preinscripció s’ha de formalitzar per internet a través d'aquesta mateixa pàgina web.

Documentació necessària per a la preinscripció

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o passaport)
  • Fotocòpia del títol universitari (en cas de no disposar del títol, cal indicar el motiu en el correu electrònic).
  • Currículum vitae.

Anul·lació de la reserva de plaça

El CIFC es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. Només en cas d’anul·lació del programa, o de no ser admès, es retornarà l’import de la preinscripció.

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del programa. El sol·licitant haurà de complimentar aquesta instància i lliurar-la signada. En tots els casos, la Universitat deduirà el percentatge corresponent a les despeses de gestió. En la resta de casos es retindrà un 20% de l’import del curs.

Els alumnes estrangers que hagin sol·licitat una carta pel visat no tindran dret a retorn.

El fet de matricular-se a una activitat de formació contínua implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

Matrícula

Un cop admesos al Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, haureu de formalitzar la matrícula a través de la pàgina web.

Documentació necessària per a la matrícula

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o Passaport)
  • Fotocòpia títol universitari compulsat
  • Document SEPA (número de compte corrent bancari).

Documentació necessària pels estrangers

  • Països fora de l’estat espanyol dins de la Unió Europea: presentar documents oficials i, si cal, legalitzats i acompanyats de la corresponent traducció jurada.
  • Països que han subscrit el Conveni de l'Haia: presentar documents amb la legalització única o postil·la, i la signatura, del país on s’ha expedit el document.
  • Països no contemplats anteriorment: presentar documents legalitzats per via diplomàtica.

Veure apartat Legalització documentació estrangers.

 

Cursos de curta durada

Matrícula

La matrícula  s’ha de formalitzar per internet a través d'aquesta mateixa pàgina web. 

Anul·lació de la reserva de plaça

El CIFC es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. Només en cas d’anul·lació del programa, o de no ser admès, es retornarà l’import.

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del curs, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del programa. En tots els casos, la Universitat retindrà un 10% de l’import del curs en concepte de despeses de gestió.

Els alumnes estrangers que hagin sol·licitat una carta pel visat no tindran dret a retorn.

El fet de matricular-se a una activitat de formació contínua implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte