Vés al contingut

Òrgans universitaris

Òrgans universitaris

Junta de Rectorat

La Junta de Rectorat és l'òrgan que assisteix el rector/a en les responsabilitats de govern i gestió de la Universitat. Juntament amb el rector/a, formen part de la Junta de Rectorat els vicerectors/es, el/la gerent i el/la secretari/ària general. 

Consell de Govern

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seva aplicació en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de coneixement, recursos humans i econòmics. El Consell de Govern de la Universitat i tots els seus membres actuen d’acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d’Organització i Funcionament. 

Consell de Direcció

El Consell de Direcció de la Universitat és l'òrgan de govern col·legiat de la UVic-UCC pel que fa a les qüestions acadèmiques i econòmiques. El Consell de Direcció de la Universitat i tots els seus membres actuen d'acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d'Organització i Funcionament. 

Consell Consultiu

El Consell Consultiu és un òrgan d'implicació de la societat en la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i de relació d'aquesta amb la societat, format per un màxim de 21 persones de perfils diversos, representatives dels àmbits d'activitat de la UVic-UCC. 

Claustre

El Claustre és l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals d’actuació acadèmica de la Universitat. Presidit pel rector/a, té com a objectiu principal assegurar la informació i la implicació del conjunt de membres de la Universitat en el seu procés de desenvolupament. 

Sindicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges de la UVic-UCC és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. 

Consell d’Estudiants

El Consell d’Estudiants és l’òrgan de màxima representació dels estudiants. Treballa per millorar la qualitat d’estudis i serveis de la UVic-UCC i vetlla pels drets i deures dels estudiants. Representa els estudiants a la Xarxa Vives d’Universitats de Catalunya i al Consell Interuniversitari de Catalunya. El formen un representant de cada carrera impartida a la UVic-UCC. L’òrgan executiu del Consell és la Comissió Permanent, formada per un representat de cada centre, el president/a i el secretari/ària del Consell. 

Comitè de Direcció 

És el consell de direcció que assisteix al Director/a general en el desenvolupament de les seves competències, i està constituït pel director/a general, adjunt/a a direcció general, gerent, degans/es, director/a del CIFC, director/a de la Clínica Universitària, responsable de comunicació i màrqueting i secretària de direcció general. 

Comissió de Formació contínua

La Comissió de Formació contínua és responsable de definir l’oferta formativa del Centre Internacional de Formació contínua i de gestionar i vetllar per la qualitat dels programes formatius. Està formada per el director/a del CIFC, el/la responsable del CIFC, el coordinador/a del CIFC, el director/a de qualitat, degans/es, directors/es dels estudis i secretari/ària del CIFC.

Comissió d’internacional

És la Comissió responsable d’impulsar i dinamitzar la mobilitat entre la comunitat universitària, i de gestionar els diferents programes de mobilitat tant a nivell estatal com internacional. En formen part el responsable d’internacional, els coordinadors/es de programes de mobilitat de cada titulació i el secretari/ària d’internacional. 

Comissió Coordinadors de Titulacions Oficials

És la Comissió delegada de la Junta de Facultats del Campus Manresa, que té per objectiu tractar temes de les coordinacions docents de les titulacions de grau i màster. Està formada per adjunts a la direcció d’estudis i/o coordinacions de grau i de màsters oficials i les coordinacions de departaments acadèmics. La coordinació de la comissió s’assumeix des de l’adjuntia al Vicerectorat.  

Comissió Pràctiques externes

És la Comissió delegada de la Junta de Facultats del Campus Manresa, que té per objectiu tractar temes transversals de les coordinacions de pràctiques externes de les titulacions de grau. Està formada per les coordinacions de pràctiques de cada grau i secretari/ària de suport tècnic. 

Comissió de Simulació

És la Comissió delegada de la Junta de Facultats del Campus Manresa, que té per objectiu tractar temes de la metodologia de la simulació a dins dels graus/màsters, els CFGS i la Formació Contínua. Està formada per les coordinacions de simulació de cada grau, un/a representant dels CFGS, la responsable de Formació Contínua, el tècnic/a de Simulació del CISARC.  La coordinació de la comissió l’assumeix la responsable del CISARC.  

Comissió TFE

És la Comissió delegada de la Junta de Facultats del Campus Manresa, que té per objectiu tractar temes transversals de funcionament del Treball Fi d’Estudis  dins dels graus/màsters. Està formada per les coordinacions de TFG i TFM, un/a representant del Departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut. La coordinació de la comissió l’assumeix el Director/a de Recerca i Innovació.  

Comitè Qualitat d’Àrees i Serveis

El Comitè de Qualitat d’Àrees i Serveis del Campus Manresa està format pel Vicerectorat del Campus Manresa, la Coordinació de la Unitat de Qualitat i les figures de Responsables del Campus. El Comitè és l’encarregat dels processos i procediments de qualitat relatius a les Àrees i Serveis de la FUBages i que apliquen a les facultats de la seva titularitat. Les seves funcions consisteixen en fer el seguiment dels processos i procediments i dels PMQ’s. A més a més, de vetllar per la recollida de dades i el seu posterior anàlisi, i per la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la Universitat.   

Consell assessor de Facultat

El Consell assessor assessora les Facultats en el desplegament d’accions estratègiques i fomenta la vinculació dels estudis amb l’àmbit professional, social i de transferència de coneixement. Està presidit pel regidor/a de l’Ajuntament de Manresa, designat per l’alcalde o alcaldessa, i en formen part el degà/na (secretari/ària), les direccions de les titulacions, el responsable del Centre Internacional de Formació Contínua, la direcció d’innovació docent i recerca i les persones externes que es cregui convenients. 

Consell de Facultat

El Consell de Facultat delibera, assessora i realitza propostes d’actuació a l’àmbit propi de la Facultat. Està presidit pel director general de la Fundació Universitària del Bages i en formen part el degà/na (secretari/ària), els directors de les titulacions, dos representants de la Facultat, dos representants dels estudiants i un representant del PAS. 

Junta de Facultat

La Junta de Facultat estableix els objectius anuals de la Facultat a partir de les directrius estratègiques de la FUB i la Universitat; aprova la proposta de noves titulacions o de modificacions de titulacions existents; unifica criteris organitzatius, procedimentals i de gestió per als diferents estudis; debat i analitza les dades i els indicadors dels graus, i fa propostes de millora; vetlla per la qualitat dels programes formatius d’acord amb les directrius del centre i tracta tots aquells temes que siguin d’interès per a la Facultat. Està presidida pel degà/na i en formen part les direccions dels estudis i la direcció de la Clínica universitària. 

Comitè de Qualitat de Centre

El Comitè de Qualitat de Centre és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions del centre. Vetlla per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis oficials de grau i de màster impartits en el centre i dels programes de doctorat, així com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent. Aquest comitè està format per: Degà/na de centre, que la presidirà, Directors/res i coordinadors/es de titulacions, Responsables de departament (opcional centre), Coordinador/a de qualitat i Estudiants. 

En la composició del CQC es contemplen un comitè especial per a l’Informe de Seguiment de Qualitat (ISQ), on s’amplia la composició amb el/la Vicerector/a d’Ordenació Acadèmica; el/la Delegat/da per a la Política de Qualitat, el/la Adjunt/a al  Vicerector/a per a Afers Acadèmics, el/la Director/a de l’AdQ i el/s Tècnic/s de l’OTVOA; i un comitè executiu de titulació format per el/la Degà/na del Centre, el/la Director/a o Coordinador/a de la titulació implicada, el/s Tècnic/s en qualitat de la secretària de centre i el/s Tècnic/s de l’OTVOA.  

Junta d’estudis

Cada estudi de grau compta amb una Junta d’estudis que té com a funcions principals informar sobre les decisions preses pels òrgans de govern; tractar els temes d’interès per al funcionament i la gestió diària dels estudis; coordinar els diferents cursos del grau, el sistema de pràctiques i de treball final de grau; debatre i analitzar les dades d’avaluació de la docència dels estudis i el rendiment acadèmic de l’alumnat; vetllar per la qualitat de la titulació i fer les propostes de millora que correspongui. Presideix la Junta d’estudis el director/a dels estudis i en forma part l’equip docent de la titulació. 

Junta de professorat de la titulació

Cada estudi de grau compta amb una Junta de professorat de la titulació que avalua el desenvolupament del semestre que finalitza; debat i analitza els resultats acadèmics de l’alumnat; tracta aspectes organitzatius i de funcionament i gestió diària dels estudis; i vetlla per la qualitat de la docència que s’imparteix. La presideix la direcció dels estudis, i en formen part els adjunts a càrrecs, si escau, els coordinadors i el professorat que imparteix docència. 

Junta de delegats de la titulació

Cada estudi de grau compta amb una Junta de delegats de la titulació formada pel degà/na, la direcció d’estudis, els adjunts a càrrec, si escau, i els delegats de cada curs de la titulació. En aquestes reunions, l’equip de direcció dels estudis informa els delegats dels diferents aspectes dels estudis, de la Facultat, de la Fundació Universitària del Bages i de la Universitat, en general. Per la seva part, els delegats exposen a la direcció de la titulació el seu punt de vista sobre el funcionament dels estudis, resolen dubtes i informen de possibles incidències o queixes tant pròpies com dels companys de curs. 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte