Acreditació de llengua estrangera als estudis de grau

Requisit de B2 en una tercera llengua als graus

El 3 de maig de 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic sobre l'acreditació d'una tercera llengua.

 

Segons aquesta modificació, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

 

Així doncs, els estudiants de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya que hagin iniciat els estudis universitaris des del curs 2014-2015 fins al curs 2017-2018 no hauran d’acreditar, per obtenir el títol de grau, el coneixement d’una llengua amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

 

No obstant això, l'acreditació de la capacitat lingüística d'una tercera llengua és sovint obligatori per accedir a màsters, per optar a les beques de mobilitat MOBINT i a d'altres beques així com, per suposat, per tenir millors opcions al mercat laboral.

 

Certificació de la competència lingüística de la tercera llengua

Per acreditar l'assoliment del nivell B2 o superior, s'haurà de presentar un certificat, títol o diploma dels que s'estableixen a la taula de certificacions reconegudes PDF.

 

Exempcions de l'acreditació del nivell B2

A l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua s'accepten:

  1. Titulacions universitàries que tenen per objecte l'estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d'aprenentatge d'una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s'avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
  2. Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l'estranger. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d'un certificat d'estudis que n'indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l'acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s'ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s'han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l'acreditació del nivell B2.
  3. Títols de batxillerat o assimilats d'escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol (en la taula 2 consten les escoles i els centres acreditats pel Departament d'Ensenyament), com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2.