Vés al contingut

El model pedagògic d'UManresa

El model pedagògic d’UManresa es conceptualitza o dissenya, en primer terme, per la necessitat de donar unitat i homogeneïtat a determinats plantejaments metodològics pel que fa al desenvolupament dels processos d’ensenyament i aprenentatge que es porten a terme en els diversos estudis i accions formatives que la institució ofereix i, en segon terme, es defineix també amb la ferma voluntat de ser quelcom real i aplicat, no sent tan sols un document d’intencions sense cap més recorregut efectiu.

Així doncs, el model pedagògic d’UManresa s’ha definit per a concretar i impulsar els elements propis i característics que ens han de distingir com a institució formativa.

El model pedagògic d’UManresa no vol ser una suma de metodologies formatives sense un objectiu concret ni fil conductor clar. Per a nosaltres com a institució és important que el model pedagògic respongui a una determinada raó de ser i de fer.

El model pedagògic de la institució no és tan sols tampoc una projecció teòrica d’allò que volem fer o volem ser sinó que és també el resultat d’un procés d’elaboració conjunt molt participat per part de tota la comunitat universitària (professorat o PDI, estudiantat i Personal d'Administració i Serveis (PAS)) que es va iniciar fa ja uns anys començant per definir allò que som per, a partir d’aquí, projectar cap a on volem anar i com ho hem de fer.

Fruit d’aquest procés d’elaboració participativa, en el decurs del qual es van configurar diversos grups de treball o comissions, es va concretar, en primer lloc, el mapa o catàleg de valors d’UManresa, és a dir, aquells valors que de forma consensuada es va establir que han de formar part del nostre ADN com a institució.

Aquests valors són els pilars que, traslladats a l’estudiantat de la universitat, ens van permetre definir com ha de ser el perfil de les persones graduades a la institució.

Una vegada definits els valors de la institució i el perfil que volem promoure entre el nostre estudiantat, com aconseguim fer-ho? Què hem de fer per aterrar aquests valors en les sessions de formació que configuren cadascun dels nostres estudis i accions formatives? Com aconseguim traspassar de manera explícita aquests valors al nostre estudiantat i modelar un determinat perfil de persona graduada?

Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta pregunta, una vegada identificats els valors a promoure des de la institució i el perfil de persona graduada a fomentar, es va realitzar una tasca detallada de concept mapping que es va portar a terme precisament amb la finalitat de poder casar valors, perfil d’estudiantat i metodologies d’ensenyament i aprenentatge, és a dir, es van identificar de forma explícita aquelles metodologies i accions concretes que, portant-se a terme a les aules, aconseguissin donar resposta als valors i perfil de graduat/da que la institució vol promoure.

Aquestes metodologies i accions es van ordenar i categoritzar per poder tenir el que finalment és a dia d’avui el model pedagògic d’UManresa, model pedagògic que situa l’estudiantat en el centre del procés formatiu, la qual cosa requereix del compromís del conjunt del professorat amb la millora continuada de la docència.

L’actual model pedagògic no és un estadi final d’allò que es vol fer sinó que actua com a estadi de continuïtat per a promoure de manera permanent, a partir de derivades diverses, tot el treball que com a comunitat universitària hem de fer per a arribar efectivament a ser allò que hem consensuat que volem ser i a fer allò que hem decidit que volem fer.

 

Model Pedagògic UManresa

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte