Vés al contingut

Unitat de Qualitat

Avaluació

Avaluació de les titulacions

Les titulacions oficials segueixen uns processos d’avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb l’establert per les agències de qualitat externes.

Més informació sobre aquests processos al web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Des de la Unitat de Qualitat es participa en cadascun d’aquests processos del cicle de vida de la titulació:

  • Col·laboració en la redacció de les memòries a verificar.
  • Seguiment de les titulacions implantades a partir d’indicadors quantitatius, qualitatius i resultats acadèmics. Aquest seguiment es reflecteix en els Informes de seguiment de titulació i de centre.
  • Elaboració, implantació i seguiment del SGIQ, en col·laboració amb els diferents àmbits i departaments de la universitat, per garantir la qualitat, l’anàlisi i la millora contínua de les titulacions.
  • Col·laboració en la sol·licitud de modificacions que es considerin oportunes, fruit del procés d’anàlisi i seguiment de les titulacions.
  • Suport en el procés d’acreditació de les titulacions. 

Avaluació del personal

El Personal docent i investigador del centre és avaluat internament a través del Manual d’avaluació del professorat, basat en el programa Docentia.

Quant a l’avaluació externa del professorat, des de la Unitat de Qualitat es dóna suport al professorat per a tramitar la sol·licitud d’acreditació en totes les categories a les agències de qualitat AQU o ANECA. Des de la Unitat de Qualitat s’ofereix la possibilitat de fer una avaluació prèvia del currículum vitae per determinar la millor opció d’acreditació.

Indicadors

En el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials es recullen i analitzen cada curs acadèmic els indicadors que estableix AQU per a la millora contínua de les titulacions.

Els indicadors s’ofereixen per a cada titulació i aporten dades sobre el perfil dels alumnes, l’accés i la matrícula, la docència i el professorat, els resultats acadèmics, la satisfacció dels grups d’interès i la inserció laboral. Aquestes taules d’indicadors formen part dels Informes de seguiment de titulació i de centre.

A continuació es poden consultar:

  • Els Informes de seguiment de centre i els indicadors de les titulacions de grau impartides a la Fundació Universitària del Bages, com a centre adscrit a la UAB.
  • Els Informes de seguiment de centre i Plans de millora de la qualitat de les Facultats del Campus Manresa de la UVic-UCC.

 

Per a més informació a nivell de titulació es pot consultar l'apartat de Qualitat de cada títol:

SGIQ

El sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) és una peça clau en la validació de les titulacions universitàries oficials i en el funcionament dels centres docents de la UVic-UCC. A més, és un dels requisits que s'estableixen en les diferents normes que regulen aquests ensenyaments.

D'una banda, des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, els Reials decrets 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual es va avaluar, en el cas de la UVic-UCC, en l'etapa de verificació del sistema l'any 2008. D'altra banda, des de 2015, el Reial Decret 420/2015 estableix l'acreditació institucional en què la certificació de la implantació de l'SGIQ és l'eix central d'aquest reconeixement.

Per això, els centres docents de la UVic-UCC garanteixen que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la impartició de les titulacions que ofereixen, complint amb la seva política de qualitat a través dels seus propis SGIQ formalment establerts i públicament disponibles.

SGIQ UVic-UCC

Mapa de processos

Processos i Procediments

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte