Vés al contingut

Unitat de Qualitat

Imagen

unitat qualitat

Avaluació

Avaluació de les titulacions

Les titulacions oficials segueixen uns processos d’avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb l’establert per les agències de qualitat externes.

Més informació sobre aquests processos al web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Des de la Unitat de Qualitat es participa en cadascun d’aquests processos del cicle de vida de la titulació:

  • Col·laboració en la redacció de les memòries a verificar.
  • Seguiment de les titulacions implantades a partir d’indicadors quantitatius, qualitatius i resultats acadèmics. Aquest seguiment es reflecteix en els Informes de seguiment de titulació i de centre.
  • Elaboració, implantació i seguiment del SGIQ, en col·laboració amb els diferents àmbits i departaments de la universitat, per garantir la qualitat, l’anàlisi i la millora contínua de les titulacions.
  • Col·laboració en la sol·licitud de modificacions que es considerin oportunes, fruit del procés d’anàlisi i seguiment de les titulacions.
  • Suport en el procés d’acreditació de les titulacions. 

Avaluació del personal

El Personal docent i investigador del centre és avaluat internament a través del Manual d’avaluació del professorat, basat en el programa UDocentia.

Quant a l’avaluació externa del professorat, des de la Unitat de Qualitat es dóna suport al professorat per a tramitar la sol·licitud d’acreditació en totes les categories a les agències de qualitat AQU o ANECA. Des de la Unitat de Qualitat s’ofereix la possibilitat de fer una avaluació prèvia del currículum vitae per determinar la millor opció d’acreditació.

 

Enquestes

Les enquestes de satisfacció són l'eina que permet a la Universitat conèixer i detectar les necessitats, expectatives, interessos, demandes, opinions o percepcions dels diferents grups d'interès de la comunitat universitària, per poder incidir en la millora de l'activitat i assegurar una gestió correcta dels serveis que ofereix.

 

Indicadors

En el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials es recullen i analitzen cada curs acadèmic els indicadors que estableix AQU per a la millora contínua de les titulacions.

Els indicadors s’ofereixen per a cada titulació i aporten dades sobre el perfil dels alumnes, l’accés i la matrícula, la docència i el professorat, els resultats acadèmics, la satisfacció dels grups d’interès i la inserció laboral. Aquestes taules d’indicadors formen part dels Informes de seguiment de titulació i de centre.

A continuació es poden consultar:

  • Els Informes de seguiment de centre i els indicadors de les titulacions de grau impartides a la Fundació Universitària del Bages, com a centre adscrit a la UAB.
  • Els Informes de seguiment de centre i Plans de millora de la qualitat de les Facultats del Campus Manresa de la UVic-UCC.

 

Per obtenir més informació sobre les taxes d’inserció laboral es poden consultar els estudis d’inserció laboral que ha realitzat UManresa-FUB.

Estudi d'inserció laboral del curs 2019/2020

Estudi d'inserció laboral del curs 2018/2019

Estudi d'inserció laboral del curs 2017/2018

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte