Vés al contingut

Legalització documentació estrangers

Legalització de documentació acadèmica expedida a l'estranger

Documentació expedida a un país estranger

Els documents expedits a l’estranger que s’aporten a la UVic-UCC (incloses les traduccions) hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país corresponent i, si cal, legalitzats. Cal presentar una còpia compulsada del document original acompanyat de la corresponent traducció jurada*.

Documents que han d'estar legalitzats:

 • Títols acadèmics
 • Certificats acadèmics (cal que hi constin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d’hores/crèdits i les corresponents qualificacions, i especificar el sistema de qualificacions aplicat)

 

Els tràmits varien en funció del país d'expedició

Expedits en un dels països membres de la Unió Europea i signataris de l’acord sobre l’espai EEES

En aquest cas no caldrà cap mena de legalització.
Consulta la llista dels països membres de la Unió Europea i signataris de l’acord sobre l’espai EEES.

 

Expedits per països que han subscrit el Conveni de l'Haia

En aquest cas és suficient amb la legalització única o postil·la, i la signatura, que han de fer les autoritats del país on s’ha expedit el document.

 • La postil·la ha de constar al document abans de fer-ne cap copia compulsada.
 • Consulta els països signants del Conveni.
 • Passos que cal seguir per aconseguir la postil·la:
 1. Diligència de reconeixement o legalització de signatures a l’organisme competent en la matèria, en la majoria de països és el Ministeri d’Educació.
 2. Postil·la, després de la diligència, i sobre el mateix document. L'emetrà l’autoritat competent.

 

Expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello

Quan els país sigui signant també del conveni de l'Haia es poden seguir els passos anteriors. En cas contrari, els documents han de ser legalitzats per via diplomàtica:

 • La legalització ha de constar al document abans de fer-ne cap copia compulsada.
 • Consulta els països signants del Conveni Andrés Bello.
 • Autoritats que intervenen en el procés:
 1. Ministeri d’Educació o autoritat competent del país d’origen, quan es tracti de títols i certificats d’estudis, i ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
 2. Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d’Espanya en aquest país.

Passos que cal seguir per aconseguir la legalització:

 1. Diligència de reconeixement de signatures. L’emet l’autoritat competent (normalment, el Ministeri d’Educació) del país on s’ha expedit el document.
 2. Legalització al Ministeri d'Afers Exteriors. Després d’obtenir la diligència i sobre el mateix document, el Ministeri d’Afers Exteriors o autoritats competents expediran la diligència de legalització.
 3. Legalització al Consolat/Ambaixada d'Espanya al país d'expedició dels documents acadèmics. L’últim pas consisteix a adreçar-se al Consolat o Ambaixada espanyola en el país d'obtenció del títol per tal que es reconegui la signatura continguda en la legalització del Ministeri d'Afers Exteriors.

 

Expedits en algun país que no sigui signant de cap d’aquests convenis

Els documents s’han de legalitzar per via diplomàtica:

 • La legalització ha de constar al document abans de fer-ne cap copia compulsada
 • Autoritats que intervenen en el procés:
 1. Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
 2. Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d’Espanya en aquest país.
 4. Secció de legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors (C/ Serrano Galvache, 26 Madrid).

Passos a seguir per aconseguir la legalització:

 1. Diligència de reconeixement de signatures. L’emet l’autoritat competent (normalment Ministeri d’Educació) del país on s’ha expedit el document
 2. Legalització al Ministeri d'Afers Exteriors. Després d’obtenir la diligència i sobre el mateix document, el Ministeri d’Afers Exteriors o autoritats competents expediran la diligència de legalització.
 3. Legalització al Consolat/Ambaixada d'Espanya al país d'expedició dels documents acadèmics. L’últim pas consisteix a adreçar-se al Consolat o Ambaixada espanyola en el país d'obtenció del títol per tal que reconeguin la signatura continguda en la legalització del Ministeri d'Afers Exteriors.
 4. NOMÉS SI ESCAU: Legalització al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació d'Espanya (a Madrid). En determinats casos es considera convenient que el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació d'Espanya faci el reconeixement de la signatura de l'autoritat o funcionari del Consolat espanyol que ha legalitzat el document (el del pas 3).

* Traducció dels documents expedits a l’estranger.

Els documents expedits a l’estranger han d’anar acompanyats de la traducció oficial al català, castellà o anglès. La traducció oficial es pot fer:

 1. Mitjançant un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l’estranger.
 3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol•licitud o del país del qual procedeix el document.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte