Informacions davant la situació epidèmica de la infecció per coronavirus SARS-COV-2

Últimes notícies

 

>> La Clínica Universitària (CU+) reobre els seus serveis assistencials de podologia, fisioteràpia i logopèdia. En horari restringit i només amb cita prèvia. Podeu trucar per demanar hora al telèfon 93 875 73 10.

 

>> El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat que l'activitat docent presencial no es reprendrà en el que resta de curs i que per tant seguirà essent en línia al llarg de tot el semestre i a totes les universitats catalanes. Es manté la possibilitat de dur a terme algunes activitats i avaluacions presencials a finals del mes de juny i principis de juliol.

 

>> Queda suspesa la Jornada de Portes Obertes a UManresa prevista pel 25 d'abril de 2020 i la jornada específica del grau en Mestre d'Educació Infantil prevista pel 15 de maig de 2020.

 

Recursos pràctics

Atenció psicològica durant en confinament

El campus Manresa de la UVic-UCC ofereix atenció psicològica a les persones que tinguin dificultat per gestionar la situació actual d'aïllament i incertesa davant de la pandèmia per COVID-19. Així, tots els alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis podeu utilitzar-lo online i gratuïtament mentre duri el període de confinament. Per concertar-lo, només cal adreçar un missatge de correu-e al psicòleg responsable del servei, Miguel Pérez (mperez@umanresa.cat), per concretar dia, hora i canal per a l'atenció online.

 

Línies generals d'actuació

 

La UVic-UCC actuarà en tot moment d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i de la Secretaria d’Universitats i Recerca. Adaptarà les actuacions que siguin necessàries sempre d’acord al principi de proporcionalitat respecte a les seves pròpies activitats acadèmiques, laborals i extra-acadèmiques, amb l’objectiu principal de preservar la salut per a les persones de la comunitat i possibles visitants.

 

Es procurarà no generar alarma i tenir informats els membres de la comunitat amb la màxima transparència. S’utilitzarà aquest apartat del web per mantenir la informació actualitzada en tot moment.

 

Les instruccions que segueixen a continuació es revisaran periòdicament i, si no hi ha novetats, seran vigents fins a nou avís. Fins aleshores s’aniran emetent comunicats per actualitzar la informació i/o donar noves indicacions.

 

Recomanacions​

1. Què és la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 i com es transmet?

És una malaltia causada per un nou tipus de coronavirus detectada per primer cop a la ciutat xinesa de Wuhan l’any 2019.

Es transmet per via respiratòria a través de les petites gotes de saliva que s’expulsen en tossir o esternudar. També es transmet pel contacte amb objectes que hi estiguin contaminats.

Perquè es produeixi la infecció de persona a persona es necessita un contacte directe de les secrecions respiratòries de la infectada amb les mucoses de l’altra (nas, boca, ulls). Sembla poc probable la transmissió per l’aire a distàncies més grans d’un a dos metres.

El seu període d’incubació és de dos dies a un màxim de catorze.

2. Quines són les mesures de prevenció de la malaltia?

Les mesures genèriques de protecció individual inclouen:

>> Rentat de les mans freqüentment amb aigua i sabó durant uns 40 s, o amb un preparat amb alcohol i eixugar-se-les amb paper.

>> Cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar, principalment amb mocadors d’un sol ús o amb la part interna del colze.

>> No compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, bolígrafs, llapisos) sense una neteja prèvia adequada.

>> Ventilar els llocs de treball amb renovació periòdica de l’aire obrint portes i finestres.

>> Evitar el contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat.

>> A Catalunya, no s’han de prendre precaucions especials amb els animals ni amb els aliments.

El servei de neteja de la Universitat farà incís en la neteja d’elements d’ús comú (panys, telèfons, taules, baranes, micròfons).

3. Quins símptomes han de portar a la sospita de la malaltia?

Els símptomes més comuns (80% de les persones) són lleus i poden semblar els d'una grip, com malestar general, febre o tos.

En els casos moderats pot aparèixer sensació de manca d'aire. En els més greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions greus.

Puc estar afectat per coronavirus SARS-CoV-2?

Consulteu aquest document de la Generalitat de Catalunya [>]

 

4. Què fer en cas de sospita de haver contret la malaltia?

Qualsevol persona de la comunitat universitària que tingui sospita d’estar afectada ha de seguir les següents instruccions:

>> Accedir a la pàgina de CatSalut i realitzar el test on line: Puc estar afectat per coronanirus SARS-CoV-2?

>> De ser necessari, posar-se en contacte amb CatSalut (061) i seguir estrictament les mesures que li especifiquin.

>> Seguir les indicacions dels professionals mèdics en relació a recomanacions de tractament i confinament.

En cas de contagi o necessitat de confinament, cal comunicar la situació a la universitat.

>> Els estudiants i el professorat han de comunicar-ho a la seva direcció

>> El personal del Lab 0-6 i els professionals de la CU+ han de comunicar-ho a la seva direcció

>> El personal d'administració i serveis han de comunicar-ho al seu cap

En tots els casos la direcció corresponent es posarà en contacte amb Gestió de Persones i el Comitè de Seguretat i Salut per informar-ne. Al seu torn, Gestió de Persones i el Comitè de Seguretat i Salut es posarà en contacte amb la Secretaria de la Universitat per tal de fer-ne un seguiment adequat amb les autoritats sanitàries i alhora decidir conjuntament si procedeix la implatació de mesures especials de restricció.

Test on line: Puc estar afectat per coronanirus SARS-CoV-2?

(http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test)

5. Què fer davant de malaltia confirmada?

En cas que a un membre de la comunitat universitària se li hagi confirmat la presència de la malaltia, cal:

>> Seguir les indicacions dels professionals mèdics en relació a recomanacions de tractament i confinament.
>> Informar a la universitat de la situació seguint els procediments descrits a l’apartat 4.

6. Què he de fer si soc una persona de risc?

En el cas de treballadors/es de risc, es recomanarà l’habilitació d’espais alternatius de treball o activitat laboral mitjançant teletreball. Es coordinarà amb el seu responsable directe les tasques a desenvolupar.

El grup de major risc són les persones d’edat avançada i aquelles amb malalties cròniques (cardiovasculars, diabetis, hepàtiques, renals, pulmonars) o afectes de processos d’immunosupressió (per malaltia o per tractament).

En cas de qualsevol dubte cal posar-se en contacte amb Gestió de Persones, que es coordinarà amb el Comitè de Seguretat i Salut.

En cas dels estudiants ho comunicarà a la direcció corresponent dels estudis.

7. Què fer quan s’ha estat en contacte estret amb una persona amb malaltia confirmada?

Cal seguir les indicacions descrites l’apartat 4.

8. Què fer quan s’ha estat en contacte amb una persona en quarantena?

Si no apareixen símptomes, no és necessària cap acció.

9. A qui ha de comunicar-se la presència d’una persona amb malaltia sospitosa o confirmada?

En cas de presència a la universitat d’una persona amb malaltia sospitosa o confirmada cal informar de la situació seguint les vies descrites a l’apartat 4.

10. Els membres de la comunitat universitària poden sortir a l’estranger per activitats docents o laborals?

Mentre es mantingui la present alerta sanitària i per evitar la transmissió i contagi, es recomana restringir els viatges al màxim. Només s’haurien de fer els desplaçaments i/o viatges imprescindibles que no es puguin ajornar.

Els desplaçaments a països de risc (Xina continental, Singapur, Hong Kong, Japó, Corea del Sud, Iran i Itàlia) quedaran suspesos.

Aquelles persones que requereixin igualment desplaçar-se per activitats que es considerin inajornables, ho comunicaran prèviament a Deganat, amb l’objectiu de poder mantenir un seguiment en tot moment de les persones desplaçades.
Els estudiants de la universitat que estiguin desplaçats mitjançant un programa de mobilitat a una universitat situada en un país o zona de risc, hauran de seguir en tot moment les instruccions de les autoritzats sanitàries locals. En el cas que les autoritats sanitàries espanyoles dictessin actuacions de recomanació que impliquessin el retorn immediat o la suspensió de l’activitat, la Facultat en el que l’estudiant està matriculat serà l’encarregada, mitjançant el suport i la coordinació de l’Oficina de Relacions Internacionals, de donar el suport necessari per a la gestió del seu retorn. Els estudiants que voluntàriament o per indicacions de les autoritats sanitàries hagin de finalitzar l’estada, se’ls facilitarà el seguiment dels estudis i els processos d’avaluació a la facultat corresponent.

Instruccions respecte als desplaçaments

El Ministeri de Sanitat Espanyol i la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya desaconsellen viatjar a les zones amb transmissió comunitària que figuren a la pàgina web següent:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm

 

11. Com actuar davant del retorn de persones des de zones de risc?

Una persona que arribi de la zona epidèmica o que hagi estat en contacte amb una persona amb infecció confirmada, ha de romandre al seu domicili per treballar o estudiar a distància durant un període de 14 dies. Les tasques a realitar s’han d’acordar amb el supervisor o professor. Això s'aplica a tots els membres de la comunitat universitària.

Els convidats que arribin de zones epidèmiques s’han d’abstenir en aquest moment d’accedir a la Universitat. Aquestes visites es substituiran per reunions online.
Les autoritats de diversos països han adoptat mesures per restringir la mobilitat i els moviments de les persones.També s’han cancel·lat estades pràctiques a centres sanitaris.

12. Quins estudiants estrangers no han d’acceptar-se per iniciar la seva estada?

Aquells que vinguin de zones amb transmissió comunitària.

13. Quina és l’actuació davant els estudiants que tornen de l’estranger?

Àmbit Acadèmic: Aplicar el protocol acadèmic dissenyat des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica compartit amb les facultats.

Àmbit de Salut: Contactar i donar informació de salut i actualitzacions de la situació a la Universitat i aplicar el que es detalla en els punts 10 i 11.

14. Quines activitats acadèmiques i extraacadèmiques queden suspeses fins a nova comunicació?

Donada la singularitat de la situació epidèmica de la infecció i en resposta a les recomanacions de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i les indicacions de diversos centres d’acollida d’estudiants en pràctiques, queden suspeses les següents activitats:

>> Activitat acadèmica presencial de tots els nivells i estudis (grau, CFGS, postgrau i màster, formació contínua, idiomes).

>> Pràctiques curriculars i extracurriculars, així com altres activitats curriculars dels estudiants que es desenvolupin en centres assistencials (hospitals, centres d’atenció primària, centres sòcio-sanitaris i geriàtrics).

>> Activitat assistencial de la Clínica Universitària

>> Activitat educativa del Lab 0-6

>> Totes les activitats extra-acadèmiques que suposin una concentració important de persones.

Les pràctiques en àrees no assistencials de centres de salut (p. ex. àrea administrativa) es mantenen sempre que el centre d’acollida no indiqui el contrari.

Cal prioritzar en tot moment l’ús de la videoconferència per evitar desplaçaments i aglomeracions.

15. Com s’han de tractar les activitats pràctiques en els centres sanitaris?

Queden suspeses les pràctiques als centres sanitaris.

16. Com s’han de tractar les activitats pràctiques d’altres institucions?

Queden suspeses les pràctiques a empreses de qualsevol àmbit.

17. Quina és la situació actual de les activitats acadèmiques?

Tota l'activitat acadèmica presencial del campus Manresa se suspèn fins a nou avís. Se substituïrà en la mesura del possible per activitat no presencial.

18. Com cal actuar davant de la suspensió de les classes presencials?

Aspectes Acadèmics
S’està preparant una guia d’indicacions al professorat per transformar temporalment les sessions presencials en activitats en línia per aplicar en cas que sigui necessari.

Aspectes laborals
Les mesures a emprendre seran determinades per part de la Direcció General de la FUB i acordades amb Gestió de Persones i el Comitè de Seguretat i Salut i sempre seguint les indicacions de l’autoritat sanitària. Quan les mesures afectin a serveis de la universitat, aquestes respectaran els criteris següents:
>> El professors i els professionals d’administració i serveis podran continuar assistint al lloc de treball, excepte en les situacions degudament justificades.

>> Per a aquells que no puguin assistir, es facilitaran eines per potenciar el teletreball. En aquest cas, es dictaran instruccions específiques i s’acordarà amb els responsables d’àrea o acadèmics el procediment per generar el menor impacte possible sobre l’activitat laboral.

>> En el cas de treballadors/es de risc i/o altres casos justificats, es recomanarà l’habilitació d’espais alternatius de treball, o l’ús del teletreball. Aquests casos s’hauran de notificar a Gestió de Persones i al Comitè de Seguretat i Salut.