Vés al contingut

Acreditació de llengua estrangera als estudis de grau

Proposta de concreció de la UVic-UCC sobre l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre l’aprenentatge i l’acreditació de les terceres llengües en el sistema universitari de Catalunya.

La Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que estableix que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa no s’ha derogat.

L’acreditació mitjançant certificats acreditatius de coneixements d'idiomes continua essent la via preferent, atès que la certificació garanteix el domini de la competència lingüística de manera homologable i transferible en contextos acadèmics i professionals. Certificació de la competència lingüística de la tercera llengua (taula de certificacions reconegudes)

No obstant això, es podria complementar amb altres vies i sistemes alternatius, que comportin un treball i una dedicació important per part dels estudiants a millorar el seu coneixement d’idiomes. Algunes de les accions consensuades de flexibilització per aplicar a la UVic-UCC que permetin demostrar els coneixements en terceres llengües son:

 • Haver cursat i superat un mínim de 9 crèdits ECTS d’assignatures impartides íntegrament en una tercera llengua, de qualsevol tipologia, en què l’avaluació s’hagi realitzat en aquesta llengua:
  • Assignatures dins els plans d’estudis.
  • Assignatures convalidades dins els plans d’estudis sempre i quan aquestes hagin estat impartides i avaluades en anglès al CFGS d’origen.
  • Assignatures reconegudes dins els plans d’estudis sempre i quan aquestes hagin estat impartides i avaluades en una llengua estrangera a la Universitat d’origen.
  • Assignatures transversals reconegudes com a crèdits RAC.
 • Elaborar, defensar i superar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua, dins un estudi universitari oficial, i haver obtingut un mínim de 9 crèdits ECTS. En el cas que l’estada inclogui activitats d’avaluació, cal que es realitzin en aquesta tercera llengua.

Aquestes propostes s’aplicaran fins que hi hagi un nou acord a nivell de CIC o es desplegui el nou Decret Llei que ha de permetre modificar la normativa sobre l’aprenentatge i l’acreditació de coneixements i competències en terceres llengües en el sistema universitari de Catalunya.

Incorporació al Certificat Acadèmic i al Suplement Europeu al Títol (SET)

L’estudiant que acrediti mitjançant un certificat el nivell B2 d’una tercera llengua, aquest constarà al Suplement Europeu al Títol (SET).

Els estudiants que no acreditin el nivell B2, al SET els sortirà “Reconeixement de l’obtenció del requeriment de la tercera llengua”.

Exempcions de l'acreditació del nivell B2

A l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua s'accepten:

 1. Titulacions universitàries que tenen per objecte l'estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d'aprenentatge d'una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s'avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
 2. Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l'estranger. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d'un certificat d'estudis que n'indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l'acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s'ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s'han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l'acreditació del nivell B2.
 3. Títols de batxillerat o assimilats d'escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol (a la taula 2 consten les escoles i els centres acreditats pel Departament d'Ensenyament), com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2.

 

Actualitzat: Abril de 2021

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte