Vés al contingut

Suggeriments, queixes i reclamacions

Un suggeriment és una proposta de millora que s’adreça a la consideració d’alguna persona o d’alguna instància per tal que sigui tinguda en compte o sigui incorporada en el funcionament ordinari de la Universitat.

La motivació d’un suggeriment no s'ha de fonamentar en una lesió de drets, sinó en una millora del sistema. En aquest sentit cal destacar que el fet que la UVic-UCC reculli un nombre significatiu de suggeriments és un senyal positiu: indica que els seus membres se senten partícips de la institució i que aquesta ha reeixit en una certa cultura participativa i de millora.

Els suggeriments poden sorgir en un ventall molt ampli de situacions i activitats. Centrats en el marc universitari, els suggeriments poden fer referència a aspectes convivencials, de docència, recerca, expansió, infraestructures, serveis, relació amb l’entorn...

L’interessat/da en formular un suggeriment pot ser una persona individual o bé un col·lectiu.

L'atenció que la UVic-UCC presta als suggeriments i el tractament que fa estan regulats pel Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Universitat.

 

Una queixa és una expressió de malcontentament que, normalment, no es vehicula de manera formal.

En sentit estricte, quan l’interessat manifesta una queixa no sempre n’espera una reparació.

La motivació d’una queixa no es fonamenta rigorosament en una lesió de drets, sinó en una certa percepció negativa d’una situació, del tracte rebut o del comportament d’algú en el marc de la UVic-UCC.

Igual que els suggeriments, les queixes poden sorgir en un ventall molt ampli de situacions i activitats (docència, recerca, aspectes administratius, tracte rebut, infraestructures, convivència, serveis, relació amb l’entorn...).

Una queixa desatesa o mal portada, a més de generar insatisfacció, pot convertir-se en una reclamació. Conscient d'això, la UVic-UCC està dotada de mecanismes de detecció i tractament de les queixes per poder-les gestionar i així servir millor els membres de la seva comunitat i evitar que, a la llarga, les queixes es converteixin en reclamacions.

L’interessat o formulant pot ser una persona individual o un col·lectiu. Els procediments per atendre les queixes a la UVic-UCC són flexibles i oberts i la resolució d’una queixa no genera jurisprudència.

 

Una reclamació és una queixa que es vehicula formalment a la instància pertinent de la UVic-UCC per demanar la reparació d’una situació que l’interessat/da considera injusta o perjudicial als seus interessos. En el marc de la UVic-UCC, una reclamació comporta que la persona reclamant recorre contra una decisió presa per la Universitat. Per tant, qui presenta una reclamació està fent una demanda de revisió.

La motivació d’una reclamació es fonamenta en el desacord de l’interessat/da davant d’una resolució o decisió prèvia. Per tant, el peticionari té consciència de lesió de drets.

Les reclamacions es formulen a títol individual. La seva tramitació està subjecta al que s'estableix al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Universitat.

La resolució d’una reclamació pot generar jurisprudència.

 

Contacta amb nosaltres:

  • A través del formulari de queixes, suggeriments i propostes, sobre les activitats desenvolupades en els àmbits de docència, recerca i gestió a la UVic-UCC. Aquest tràmit no té en cap cas la consideració de recurs administratiu.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte