Descomptes i bonificacions

Obtindran descompte i/o bonificació en el preu de la matrícula els estudiants d’ensenyaments homologats que puguin acreditar alguna de les condicions següents: 

 

- Família nombrosa especial*: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats.  

 

- Persones discapacitades*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 

- Víctimes d’actes terroristes*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits matriculats per les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles. 

 

- Víctimes de violència de gènere*: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen. 

 

- Majors de 60 anys: 25% sobre l’import total de crèdits matriculats. 

 

- Membres d’una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de crèdits matriculats per a cada membre de la unitat familiar i curs acadèmic. Aquest descompte s’aplicarà també en aquells casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus Vic de la UVic-UCC.(1) 

 

- Matrícula d’una segona titulació oficial de la UVic-UCC: 10% de descompte sobre l’import total de crèdits matriculats en cada curs (crèdits en primera matricula). Per a poder optar a aquest descompte ha d’acreditar la condició de titulat (CFGS, Grau o Màster Oficial) i ser membre d’UAlumni.(1) 

 

- Reconeixement entre titulacions (CFGS, Grau i Màster Oficial) de la UVic-UCC: els estudiants obtindran una bonificació del 100% dels crèdits reconeguts. 

 

- Matrícula d’Honor de  2n de Batxillerat (o equivalent) o Premi Extraordinari de Batxillerat: 50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin a la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.(1) 

 

- Matrícula d’Honor en assignatures cursades a la UVic-UCC: s’aplicarà un descompte dels crèdits cursats en el curs anterior en el qual s’ha obtingut matrícula d’honor. Aquest descompte serà del 15%.(1) 

 

* Per a l’aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui. Els descomptes no són acumulatius. S’aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l’alumne.  

(1) Aquesta tipologia de descompte és acumulativa a la resta.