recursos d'aprenentatge - educació infantil

AULARI

26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques

  • 10 aules mida petita  (capacitat entre 20 i 40 persones)
  • 8 aules mida mitjana (capacitat  entre 40 i 60 persones)
  • 8 aules mida gran (capacitat entre 60 i 80 persones)

1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones equipada amb 33 ordinadors portàtils

 

1 sala per a música i dansa

 

1 laboratori d’art amb  l’equipament material necessari

 

1 laboratori de medi  amb l’equipament material necessari

 

1 gimnàs amb l’equipament material necessarI

 

1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones

 

Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet. 


LAB 0_6

Des de gener del 2016, el grau disposa del Lab 0_6, Centre de Descoberta, documentació i recerca per a l’educació científica a les primeres edats, que ofereix visites escolars i familiars per a nens i nenes de fins a 6 anys sota la supervisió del professorat de  la universitat i amb el guiatge de mestres formats a Umanresa.

 

El Lab és un recurs important per a posar en relació teoria i pràctica en la formació de les futures mestres, que aporta:

 

- als infants, l’oportunitat de viure experiències positives  d’exploració i descoberta en l’àmbit de la ciència.

- a les estudiants,  oportunitats de formació des de diferents assignatures i de recerca en el Treball Final de Grau.

- al professorat, el contacte directe amb infants d’educació infantil i  la possibilitat de posar a prova i fer recerca sobre propostes innovadores.

- a la comunitat, conèixer i gaudir de les innovacions que es generen en el si de la universitat.

Lab 0_6 ciència per a infants

SALES D'ESTUDI

El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.


ESPAIS VIRTUALS

L’alumnat de la titulació disposa de:

 

Una intranet des d'on té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.

 

Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.

 

Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.