Informació del curs 2020-21 (COVID-19) - Educació Infantil

El Sistema Universitari Català estableix un període d'excepcionalitat durant el curs 2020-21 com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. En aquest context els estudis del Campus Manresa de la UVic-UCC seguiran un model híbrid en el qual la docència presencial estarà reforçada per suport online. En cas de nova emergència sanitària que impliqui no poder accedir a les instal·lacions universitàries, la docència es traslladarà a la virtualitat en la seva totalitat.

 

La docència respectarà totes les normes de seguretat sanitària i de distanciament que estableixin les autoritats sanitàries.

 

En cas de baixa per malaltia o si es considera que algun estudiant està en situació de risc,  es garantirà la possibilitat de rebre seguiment online de la docència. Totes les assignatures seguiran un model híbrid de planificació de docència que contemplarà una seqüència didàctica compatible o fàcilment adaptable a una situació de nou confinament. Aquesta planificació es publicarà a l’aula virtual.

 

En el marc de la pandèmia de la COVID-19 les pràctiques externes es desenvoluparan segons els criteris establerts en el programa de cada pràcticum, publicat en el Pla d'Estudis d'aquest mateix web.

 

Per altra banda, el TFG es planteja amb tutories online, seminaris mitjançant la gravació de vídeos, seminaris síncrons i amb una defensa presencial sempre que sigui possible, en cas contrari presentació online síncrona.

 

 

Pla de mesures acadèmiques del grau

 

>> Hi ha dos tipus d’assignatures: les que tenen un 50% de presencialitat  (la gran majoria) i les que es cursen online (són 3 assignatures i es fa presencialment una sessió inicial al començament de curs, algunes sortides o sessions puntuals i les proves avaluatives).

 

>> 2 o 3 dies de classe presencial a la setmana durant 4 hores, en funció del curs.

 

>> Horari de tarda.

 

>> Les pràctiques són presencials

 

Veure calendari i horaris [>]

 

 

Tipologia d'activitats per modalitat

Tipus d’activitats presencials

Pràctiques
Vivenciar propostes didàctiques
Tallers teoricopràctics
Anàlisi de casos
Debats, diàlegs
Simulació
Visites a escoles, museus, xerrades
Masterclass
Contingut teòric, si escau
Tasques avaluables breus per assegurar el treball previ
Proves avaluatives (exàmens)

Tipus d’activitats no presencials

Portafolis, dossiers
Fòrums
Lectures
Visionat de vídeos
Explicacions magistrals (sincròniques/asincròniques)
Masterclass
Treballs individuals o en grup
Tutories de grup
Seminaris participatius online

Tutories online síncrones

Tutories TFG
Acció tutorial individualitzada
Tutories de grup-classe

Cap a una presencialitat amb més valor

 

UManresa avança cap a un nou concepte de docència, on presencialitat i no presencialitat es reforcen mútuament i adquireixen un nou valor. La qualitat de l’ensenyament i la millora dels processos d’aprenentatge són a la base d’aquest canvi metodològic.

 

D’una banda, la presència física a l’aula pren sentit quan s’omple de reflexió, quan serveix per compartir amb els companys el treball individual o en grup realitzat prèviament fora de l’aula, quan  la interacció interpersonal aporta un element vivencial insubstituïble. D’altra banda, el treball remot i/o online és una manera d’introduir flexibilitat horària a la formació i evitar desplaçaments per realitzar tasques per a les quals no cal ser físicament a l’aula com la lectura, el treball individual o grupal o les lliçons magistrals que es poden fer a distància sense perdre gens d’eficàcia.

 

La pandèmia per CoViD-19 ha accelerat la implantació d’algunes mesures d’aquest model pedagògic, que s'anirà desplegant en els propers cursos.